Viếng Ngọa Long

Tên Q: Viếng Ngọa Long
ĐKNV: Hoàn thành Q Chọc giận Chu Du lần 3
Địa điểm: Kinh Châu – Nam
Phần thưởng: Random Tạ 60, 70, 80 cân
Nội dung nhiệm vụ:
– Ta đến Kinh Nam Thành Trường Sa trong ngôi nhà dân thường (23132) đối thoại với Hoàng Tự, đồng ý giúp đỡ.
– Đến Ba Du Trại (23801), lúc qua Trại Môn, ta đối thoại với Đại Võ Quan.
– Trở về (23132) đối thoại với Huỳnh Tụ, đồng ý giúp đỡ.
– Ta đến Giang Linh Thành tại phú hộ (21107) đối thoại với Gia Cát Lượng, đồng ý giúp đỡ.
– Giúp tìm thịt nạc (Dân Mộc Tộc-Mộc Tộc Trưởng_Dự Châu), rượu Kinh Sở (Binh.Gi.lăng) mỗi thứ một phần giao cho Gia Cát Lượng.
– Ta đến Tử Song Trại tầng 3 (18815) trong Dinh Quân vào chiến đấu với Chu Thái, Hàn Đang, Hoàng Cái, Trình Phổ, Đội Trịch Tiêu 4 người.
– Thắng lợi, từ Trại Môn Khẩu (18818) đi ra sẽ có đối thoại, đối thoại xong thì hoàng thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu