Posted in Kinh Châu - Bắc

Phụng Sồ tài cao

Tên Q: Phụng Sồ tài cao ĐKNV: lv. 166. Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Bàng Thống trở thành võ tướng của mình. Nội…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Bát trận đồ

Tên Q: Bát trận đồ ĐKNV: Hoàn thành Q Hỏa thiêu Thục doanh 700 dặm, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm Địa điểm: Kinh…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Hỏa thiêu Thục doanh 700 dặm

Tên Q: Hỏa thiêu Thục doanh 700 dặm ĐKNV: Hoàn thành Q Đăng đàn bái nho tương, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm Địa…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Đăng đàn bái nho tương

Tên Q: Đăng đàn bái nho tương ĐKNV: Hoàn thành Q Cam Ninh xuất chinh, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm Địa điểm: Kinh Châu…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Cam Ninh xuất chinh

Tên Q: Cam Ninh xuất chinh ĐKNV: Hoàn thành Q Tôn Hoàn đại bại, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm Địa điểm: Kinh Châu…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Tôn Hoàn đại bại

Tên Q: Tôn Hoàn đại bại ĐKNV: Hoàn thành Q Tôn Quyền xưng thần, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm Địa điểm: Kinh Châu –…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Tôn Quyền xưng thần

Tên Q: Tôn Quyền xưng thần ĐKNV: Hoàn thành Q Khiêu Đình đại chiến, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm Địa Điểm: Kinh Châu –…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Kế của Lữ Mông

Tên Q: Kế của Lã Mông ĐKNV: Hoàn thành Q Đại chiến Phàn Thành Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Ca la hương x 50…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Anh hùng tụ hội

Tên Q: Anh hùng tụ hội ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: : Dưỡng Du Cung (công + 7, độ nhanh nhẹn…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Bạch Đế thác cô

Tên Q: Bạch Đế thác cô ĐKNV: Điểm doanh trận phe Thục đạt 5000 điểm, Hoàn thành Q Yến nhân Trương Dực Đức , Binh bại…