Posted in Dương Châu Quest - Nhiệm Vụ

Lữ Mông Kế Đồ Kinh Châu

Tên nhiệm vụ: Lữ Mông Kế Đồ Kinh Châu Đknv: lv 25 Địa điểm: Dương Châu Vật phẩm nhận được: Hi tinh vũ mao (??? + 10),…

Posted in Dương Châu Quest - Nhiệm Vụ

Bạch Y Độ Giang

Tên nhiệm vụ: Bạch Y Độ Giang Đknv: hoàn thành nhiệm vụ : Từ Hoảng Chi Viện Địa điểm: trại Sài Tang – Dương Châu Vật phẩm…