Posted in Kinh Châu - Nam

Hãn tướng thiên sanh phản bội

Tên Q: Hãn tướng thiên sanh phản bội ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Kinh Châu – Nam Phần thưởng: Ngụy Diên Mê Nội dung nhiệm vụ:…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Trọng nghĩa Hoàng Trung

Tên Q: Trọng nghĩa Hoàng Trung ĐKNV: Hoàn thành Q Chọc giận Chu Du lần 1 Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Điểm kinh…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Viếng Ngọa Long

Tên Q: Viếng Ngọa Long ĐKNV: Hoàn thành Q Chọc giận Chu Du lần 3 Địa điểm: Kinh Châu – Nam Phần thưởng: Random Tạ…

Posted in Ích Châu

Lưu Bị đến Thục

Tên Q: Lưu Bị đến Thục ĐKNV: Hoàn thành Q Nghênh đón Trương Tùng , Mật kế của Trương Tùng Địa điểm: Ích Châu Phần…