Posted in Kinh Châu - Nam

Không phù vào đảo tiên

Tên Q: Không phù vào đảo tiên ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Kinh Châu – Nam Phần thưởng: Được tham gia Đấu trường thời không –…

Posted in Kinh Châu - Nam

Chó thần trộm mắt trời

Tên Q: Chó thần trộm mắt trời ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Kinh Châu – Nam Phần thưởng: khăn.Kh.Đằng (phong + 2, phòng – 3, nhanh nhẹn…

Posted in Kinh Châu - Nam

Hãn tướng thiên sanh phản bội

Tên Q: Hãn tướng thiên sanh phản bội ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Kinh Châu – Nam Phần thưởng: Ngụy Diên Mê Nội dung nhiệm vụ:…

Posted in Kinh Châu - Nam

Hoàng Trung thiện xạ

Tên Q: Hoàng Trung thiện xạ ĐKNV: Lv. 30 Địa điểm: Kinh Châu – Nam Phần thưởng: Skill Bách Xuyên Nhiệm vụ tiếp theo: Thái Sử…

Posted in Kinh Châu - Nam

Lên núi tiên núi Thuấn

Tên Q: Lên núi tiên núi Thuấn ĐKNV: LV. 25 Địa điểm: Kinh Châu – Nam Phần thưởng: Được lên tiên giới Nội dung nhiệm vụ:…

Posted in Kinh Châu - Nam

Mã Thị ngũ thường

Tên Q: Mã Thị ngũ thường ĐKNV: LV. 25 Địa điểm: Kinh Châu – Nam Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm Nội dung nhiệm vụ: – Ta…

Posted in Kinh Châu - Nam

Nguy cơ của vườn đào

Tên Q: Nguy cơ của vườn đào ĐKNV: Hoàn thành Q Báo ân của Đỗ Lỗ Ni Địa điểm: Kinh Châu – Nam Phần thưởng:  trừng tứu…

Posted in Kinh Châu - Nam

Quế Dương trừ hại

Tên Q: Quế Dương trừ hại ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Kinh Châu – Nam Phần thưởng: cự lực thuốc, lông vũ trong suốt Nội dung…

Posted in Kinh Châu - Nam

Sự thỉnh cầu của Huỳnh Tiểu Ca

Tên Q: Sự thỉnh cầu của Huỳnh Tiểu Ca ĐKNV: Lv.25 Địa điểm: Kinh Châu – Nam Phần thưởng: Phúc Thần Nội dung nhiệm vụ: –…

Posted in Kinh Châu - Nam

Tế trung thần

Tên Q: Tế trung thần ĐKNV: Không có Địa điểm: Kinh Châu – Nam Phần thưởng: thịt giò heo 30 cái, bánh nếp, thuốc nhuộm tóc Nội…