Quách Viện – Guo Yuan – 郭援

Quách Viện – Guo Yuan – 郭援

Quách Viện là một tướng lĩnh phục vụ dưới trướng Viên Thượng trong cuộc chiến quân phiệt cuối thời Đông Hán. Ông quê ở Trường Xã, huyện Dĩnh Xuyên, Duyện Châu.

Năm 200, Viên Thượng theo cha đi đánh Tào Tháo, đến cuối năm thì đại bại ở Quan Độ. Viên Thiệu sau đó bệnh chết, Viên Thượng tự xưng Châu mục Ký Châu lên thay cha mình.

Viên Thượng phong Quách Viện làm Thái thú Hà Đông, rồi mang quân càn quét khắp vùng trong năm 202. Mọi thành Quách Viện đi qua đều bị hạ, riêng chỉ có nơi Giả Quỳ cố thủ là chưa bị hạ. Quách Viện bèn gọi Cao Cán ở Tịnh Châu và Hô Trụ Tuyền đến giúp. Thành bị hạ, nhưng Quách Viện được yêu cầu là không được giết Giả Quỳ, nên ông nhốt vào ngục.

Người họ hàng xa của Quách Viện là Chung Do theo phục vụ Tào Tháo. Ông này được cử đi đối phó với Mã Đằng và Hàn Toại ở Tây Lương. Chung Do viết thư dụ hàng và thành công. Cả hai sai Mã Siêu và Bàng Đức đến Bình Dương đánh Quách Viện và Cao Cán. Trong trận chiến, Bàng Đức chém chết Quách Viện. Chung Do nhìn thấy đầu của cháu mình thì than khóc.

Trong TS Online, hệ thống nhiệm vụ tái hiện đầy đủ hai sự kiện kể trên về cuộc đời Quách Viện.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Quách Viện

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp – Viên Thượng

Level NPC: 104

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Địa Nha – Đá Lăn – Phi Sa Tẩu Thạch

Xuất hiện: Quan Phủ Thượng Đẳng Thành – Bình Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Cẩm Mã Siêu xuất kích, Bình định Bình Châu

Hình ảnh

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu