Posted in Kinh Châu - Bắc

Kế của Lữ Mông

Tên Q: Kế của Lã Mông ĐKNV: Hoàn thành Q Đại chiến Phàn Thành Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Ca la hương x 50…

Posted in Dương Châu

Phụng hoàng bay lượn

Tên Q: Phụng hoàng bay lượn ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Dương Châu (Giang Đông) Phần thưởng: Ngọc Diêm Trảm, ngọc hỏa long, ngọc phụng hoàng. Nội…

Posted in Dương Châu

Sinh Du còn sinh Lượng

Tên Q: Sinh Du còn sinh Lượng ĐKNV: Hoàn thành Q Mất vợ mất cả binh Địa Điểm: Dương Châu (Giang Đông) Phần thưởng: điểm kinh nghiệm…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Anh hùng tụ hội

Tên Q: Anh hùng tụ hội ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: : Dưỡng Du Cung (công + 7, độ nhanh nhẹn…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Bát trận đồ tinh xảo

Tên Q: Bát trận đồ tinh xảo ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Kinh Châu – Nam Phần thưởng: Giày agi Lv. 102 ~ 108 Nội dung…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Bạch My giả hàng

Tên Q: Bạch My giả hàng ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Mã Lương Mê Nội dung nhiệm vụ: – Đến…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Chọc giận Chu Du lần 1

Tên Q: Chọc giận Chu Du lần 1 ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Khiết Ngạn Vĩ Cân (độ nhanh nhẹn +…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Chọc giận Chu Du lần 3

Tên Q: Chọc giận Chu Du lần 3 ĐKNV: Hoàn thành Q Chọc giận Chu Du lần 2 Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: ngọc…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Chu Du uổng kế

Tên Q: Chu Du uổng kế ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Lông hỏa + 1 Nhiệm vụ tiếp theo: Bại trận…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Đơn đao phó hội

Tên Q: Đơn đao phó hội ĐKNV: Hoàn thành Q Dao xướng song hoàn Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: linh sâm tôn kê, tuấn…