Posted in Lương Châu

Mã phu độc ác

Tên Q: Mã phu độc ác ĐKNV: Hoàn thành Q Người Bạch Diện thư sinh bên Tây Vực Địa điểm: Lương Châu Phần thưởng: Điểm…

Posted in Lương Châu

Ăn bánh trung thu

Tên Q: Ăn bánh trung thu ĐKNV: lv. 15. Địa điểm: Lương Châu Phần thưởng: bánh trứng 3 cái. Nội dung nhiệm vụ: – Ta…

Posted in Lương Châu

Bàng Dục ơn thù

Tên Q: Bàng Dục ơn thù ĐKNV: lv. 25. Địa điểm: Lương Châu Phần thưởng: Kiếm Thạch Mật (công + 15, nhanh nhẹn + 2,…

Posted in Lương Châu

Báo ơn của Đỗ Lỗ Ni

Tên Q: Báo ơn của Đỗ Lỗ Ni ĐKNV: hoàn thành Q Cường độ Ngọc Môn Quan Địa điểm: Lương Châu. Phần thưởng: thần bí diện…

Posted in Lương Châu

Bộ tộc Khương trên núi

Tên Q: Bộ tộc Khương trên núi ĐKNV: lv. 25. Địa điểm: Lương Châu Phần thưởng: điểm kinh nghiệm Nội dung nhiệm vụ: – Ta…

Posted in Lương Châu

Băn khoăn của người Ki

Tên Q: Băn khoăn của người ki (Sự phiền não của thương nhân tơ lụa). ĐKNV: lv. 25. Địa điểm: Lương Châu, Thành Thiên Thủy….

Posted in Lương Châu

Cống phẩm của Khương Nhân

Tên Q: Cống phẩm của Khương Nhân ĐKNV: lv. 25. Địa điểm: Lương Châu Phần thưởng: Thăng Hoa Đảm 1 cái. Nội dung nhiệm vụ:…

Posted in Lương Châu

Dương Phủ mượn binh đánh Mã Siêu

Tên nv : Dương Phủ mượn binh đánh Mã Siêu ĐKNV: lv 25 Địa điểm:  Lương châu. Phần thưởng: điểm kinh nghiệm Nhiệm vụ tiếp theo:…

Posted in Lương Châu

Điểm then chốt Địch Đạo

Tên Q: Điểm then chốt Địch Đạo ĐKNV: lv. 25. Địa điểm: Lương Châu Phần thưởng: Đại phúc thần 1 cái hoặc 5 cái Liều Hành…

Posted in Lương Châu

Hải Khương

Tên Q: Hải Khương ĐKNV: lv. 25. Địa điểm: Lương Châu Phần thưởng: Lông vũ trong suốt (thuộc tính + 2), hoặc Lông vũ Thái Kê…