Posted in Kinh Châu - Bắc

Viếng Ngọa Long

Tên Q: Viếng Ngọa Long ĐKNV: Hoàn thành Q Chọc giận Chu Du lần 3 Địa điểm: Kinh Châu – Nam Phần thưởng: Random Tạ…

Posted in Từ Châu

Chỉ có Cam Hưng Bá

Tên Q: Chỉ có Cam Hưng Bá ĐKNV: Hoàn thành Q Hoàn thành đại chiến Khu vực:Từ Châu, trại Nhu Tu Phần thưởng: điểm kinh nghiệm,…