Tiên Vu Đan – Xian YuDan – 鮮于丹

Tiên Vu Đan – Xian YuDan – 鮮于丹

Tiên Vu Đan là tướng lĩnh nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Không rõ nguồn gốc xuất thân của ông.

Ông được nhắc tới vào biến cố năm 214, khi Lưu Bị bình định Ích Châu, và Tôn Quyền sai Lỗ Túc sang đòi lại toàn bộ Kinh Châu nhưng Lưu Bị không đồng ý. Để trả lễ, Tôn Quyền sai Lữ Mông dẫn Tiên Vu Đan, Từ Trung là Tôn Quy đánh chiếm 3 quận Trường Sa, Linh Lăng và Quế Dương.

Đến năm 222, Lưu Bị dẫn đại quân đánh Đông Ngô trả thù cho Quan Vũ. Tôn Quyền ban đầu sai Lục Nghị làm Đại Đô Đốc, thống lĩnh các tướng, trong đó có Tiên Vu Đan chống lại.

Năm 223, Thái thú Kỳ Xuân là Tấn Tông phản bội, đầu hàng Tào Ngụy, Tôn Quyền sai Hạ Tề dẫn Tiên Vu Đan và My Phương đuổi theo bắt sống Tông.

Năm 226, Tôn Hoán theo Tôn Quyền tấn công Thạch Dương. Tiên Vu Đan lúc này làm thuộc hạ của Hoán đi theo đánh hạ Cao Thành, lập công lớn.

Sau đó không còn ghi chép gì về ông.

Trong TS Online, nhân vật Tiên Vu Đan xuất hiện tới 2 biến thể là “Thuần Vu Đan” (theo tên mà La Quán Trung “đặt” cho ông trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa) và Tiên Vu Phụ (khi tìm kiếm theo Level của NPC trong danh sách) nhưng khi tìm kiếm nhờ ID NPC thì nhân vật này trong game có tên là Đại Võ Quan (bất ngờ chưa). Ông được tái hiện lại trong trận đánh Di Lăng giữa hai phe Thục và Ngô.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tiên Vu Đan

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 82

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Thuật Nước Ngập – Băng Kiếm – Dũng Tuyền

Xuất hiện: Ba Nhu Trại Môn – ID Map: 23801 – Kinh Châu (Nam)

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Thục doanh thất bách lý

Hình ảnh

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu