Posted in Bồng Lai Tiên Đảo

Thú Lớn Hỏa Diệm

Tên Q: Thú Lớn Hỏa Diệm Điều kiện nhiệm vụ: không có. Địa điểm: Bồng Lai Tiên Đảo, Ngụy Quốc. Vật phẩm có được: Lựa chọn…

Posted in Bồng Lai Tiên Đảo

Lời tiên đoán của tiên đồng

Tên Q : Lời tiên đoán của Tiên Đồng. Điều kiện nhiệm vụ: lv 25. Địa điểm: Đảo tiên. Vật phẩm có được: 0,3% exp +…

Posted in Bồng Lai Tiên Đảo

Tìm phi thiên xích thố

Tên Q: Tìm phi thiên xích thố Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ Đại chiến với Đổng Trác lần 2, Tìm tiểu bạch mã…

Posted in Bồng Lai Tiên Đảo

Ngựa Xích Thố tặng minh chủ

Tên Q: Ngựa Xích Thố tặng minh chủ Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Tìm phi thiên xích thố Địa điểm: Thanh Châu, sơn động…