Posted in Tắc Ngoại

Thực phẩm ngon ngoài ải

Tên Q: Thực phẩm ngon ngoài ải ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Tắc Ngoại (Mông Cổ) Phần thưởng: Đại phúc thần Nội dung nhiệm vụ: –…

Posted in Tắc Ngoại

Quân bị chiến đấu

Tên Q: Quân bị chiến đấu ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Tắc Ngoại (Mông Cổ) Phần thưởng: Cẩm nang tương tư Nội dung nhiệm vụ: –…

Posted in Tắc Ngoại

Cô nữ báo thù

Tên Q: Cô nữ báo thù ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Tắc Ngoại (Mông Cổ) Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm Nội dung nhiệm vụ: – Đến…

Posted in Tắc Ngoại

Nhất nhân nhất khẩu tô

Tên Q: Nhất nhân nhất khẩu tô ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Tắc Ngoại (Mông Cổ) Phần thưởng: bánhbíanhấthợp (hp + 31) x45 Nội dung nhiệm vụ:…

Posted in Tắc Ngoại

Thú to loạn trại Bắc

Tên Q: Thú to loạn trại Bắc ĐKNV: Chuyển sinh Lv. 25 Địa điểm: Tắc Ngoại (Mông Cổ) Phần thưởng: Giày agi +3 thuộc tính level…

Posted in Tắc Ngoại

Kha Bỉ Năng quật khởi

Tên Q: Kha Bỉ Năng quật khởi ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Tắc Ngoại (Mông Cổ) Phần thưởng: CC hoàn hồn đơn, Tì nữ Nội dung…