Posted in Dương Châu

Đổng Phụng và cây mận

Tên Q: Đổng Phụng và cây mận ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Dương Châu (Giang Đông) Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm Nội dung nhiệm vụ: –…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Viếng Ngọa Long

Tên Q: Viếng Ngọa Long ĐKNV: Hoàn thành Q Chọc giận Chu Du lần 3 Địa điểm: Kinh Châu – Nam Phần thưởng: Random Tạ…

Posted in U Châu

Thăng chức đội trưởng

Tên nhiệm vụ: Thăng chức đội trưởng Điều kiện nhiệm vụ: đúng LV 25, hoàn thành nhiệm vụ Thử kĩ năng quân đội Địa điểm: Hiệu Trường…