Xích Bích Chu Lang

Tên Q: Xích Bích Chu Lang
ĐKNV: Hoàn thành Q Tất cả đều xong chỉ còn gió Đông
Địa điểm: Kinh Châu (Bắc)
Phần thưởng:
– Phân đội 1: điểm kinh nghiệm nhiều.
– Phân đội 2: điểm kinh nghiệm nhiều, Hàn Ma Quán (trí + 30, công – 3, lv. 96
Nội dung nhiệm vụ:
– Ta đến Đại Dinh Chu Du tại Kinh Bắc Đông Ngô Thủy Trại đối thoại với Chu Du.
– Đến Điểm Binh Đài đối thoại với Chu Du đồng ý giúp đỡ.
-Phân đội 1:
+ Ta đến phía trái bên dưới tại Kinh Bắc Tào Doanh đối thoại với Chu Linh trên thuyền chiến liên hoàn và vào chiến đấu với Diêm Nhu, Lý Cơ, Chu Linh, Lý Tự, Khang Kỳ, Kiến Võ Quân 3 người, Binh Phi Kích 3 người.
+ Sau khi Thắng lợi theo hướng bên phải đối thoại với Văn Thính trên thuyền chiến liên hoàn và vào chiến đấu với Mãn Sủng, Ngưu Kim, Văn Thính, Lý Thông, Trần Kiểu, Cự Phủ Quân 3 người, Giáp Binh 3 người.
+ Thắng lợi xong ta đối thoại với Vu Cấm trên thuyền chiến liên hoàn và vào chiến đấu với Lữ Hổ, Lưu Triển, Vu Cấm, Triệu Nghiêm, Lưu Nhược, Phi Cung Xa 3 người, Binh Tinh Nhuệ 4 người.
+ Thắng lợi xong ta đến hậu phương đối thoại với Lạc Tấn trên thuyền chiến liên hoàn và vào chiến đấu với Thôi Diêm, Lạc Tấn, Giả Lục, Trần Quần, Lý Điển, Tẩu Hả Thủ 5 người, đội cung tuyển 4 người.
+ Thắng lợi ta đến hậu phương đối thoại với Tào Nhân trên thuyền chiến liên hoàn và vào chiến đấu với Tương Tế, Hứa Tự, Lưu Huê, Tào Nhân, Tháp Cung Tên 5 người, Dịch Đao Binh 5 người.
+ Thắng lợi ta đến Thủy Trại thuyền của Tào Tháo đối thoại với ông ta và vào chiến đấu với Trình Lập, Tào Tháo, Trương Cáp, Từ Hoang, Trương Liêu, Bích Lích Xa 10 chiếc, Báo Võ Sĩ 5 người.
+ Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
– Phân đội 2:
+ Ta đến Tào Ngụy Trại Môn Khẩu đối thoại với Mã Diên và vào chiến đấu với Tào Vĩnh, Lộ Chiêu, Mã Diên, Trương Dĩ, Lý Lập, Trường Đao Binh 3 người, Bắc Địa Binh 2 người.
+ Thắng lợi ta vào trong Trại đối thoại với Trương Cáp và vào chiến đấu với Tôn Quan, Lâu Quế, Tôn Khang, Hàn Hạo, Trương Cáp, Chân Võ Sĩ 3 người, Cường Kích Binh 3 người.
+ Thắng lợi ta đến kho lương Tụy Sắc Sơn đối thoại với Hạ Hầu Uyên và vào chiến đấu với Viên Hoan, Hạ Hầu Uyên, Đỗ Ky, Lưu Huân, Lương Tập, Lương Xa 4 chiếc, Chương Tiền Hỗ Sĩ 4 người.
+ Thắng lợi ta tiếp tục đối thoại với Từ Hoảng trong trại và vào chiến đấu với Tào Thuần, Tào Hồng, Từ Hoảng, Đổng Chiêu, Hạ Hầu Thượng, Xe chém 4 chiếc, đội lính hùng hậu 6 người.
+ Thắng lợi ta đối thoại tiếp với Tào Chân trong Trại và chiến đấu với Trình Lập, Tào Hưu, Tào Chương, Giả Dụ, Tào Chân, Hữa Phi Tướng 6 người, Luyện Xông Xa 6 chiếc.
+ Thắng lợi ta đến Đại Trại của Tào Tháo đối thoại với Hạ Hầu Tồn và vào chiến đấu với Hứa Tự, Tào Tháo, Tuân Du, Trương Liêu, Hạ Hầu Tồn, Định Hiệu Quân 7 người, Bích Lích Xa 8 chiếc.
+ Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu