Posted in Địa Phủ

Vô Thường Vô Thường

Tên Q: Vô Thường Vô Thường ĐKNV: Lv 25 Địa điểm : Thôn Du Linh Vật phẩm: Exp nhiều và bb bạch vô thường. Nội…

Posted in Địa Phủ

U Linh Cốc

Tên Q: U Linh Cốc Điều kiện nhiệm vụ: Không. Địa điểm: Thôn U Linh, Ích Châu. Vật phẩm có được: Lều hành quân 5…

Posted in Địa Phủ

Trọng Chế Thần Khôi

Tên Q: Trọng Chế Thần Khôi ĐKVN: hoàn thành nhiệm vụ Sơ Thám Lăng Tần Thủy Hoàng Địa điểm: Địa ngục, Chảo dầu Vật phẩm…

Posted in Địa Phủ

Trân Châu Chiếu Tịnh

Tên Q: Trân Châu Chiếu Tịnh ĐKNV: Lv 25 Địa điểm : Quỷ Môn Quan – Địa Ngục (Ích Châu). Vật phẩm có được: Trân châu…

Posted in Địa Phủ

Thiên chùy bách luyện

Tên Q: Thiên chùy bách luyện ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Báo ơn của Đỗ Lỗ Ni, đem theo bên mình thần bí diện Khu…

Posted in Địa Phủ

Oan Bá Vương

Tên Q: Oan Bá Vương Điều kiện nhiệm vụ: Chuyển sinh lv 30. Địa điểm: Tu La Hắc Ngục – Ích Châu (Địa Ngục). Vật phẩm…

Posted in Địa Phủ

Nhân Gian Thảm Họa

Tên Q: Nhân Gian Thảm Họa Điều kiện nhiệm vụ: lv 25. Địa điểm: Địa Ngục – Ích Châu. Vật phẩm có được: Điểm kinh nghiệm…

Posted in Địa Phủ

Ngũ Bá Mịch Tân Chức

Tên Q: Ngũ Bá Mịch Tân Chức Điều kiện nhiệm vụ: Chuyển sinh lv 25. Địa điểm: Địa Ngục – Ích Châu. Vật phẩm thu…

Posted in Địa Phủ

Một Ngày Làm Quỷ Sai

Tên Q: Một Ngày Làm Quỷ Sai Điều kiện nhiệm vụ: Lv 25. Địa điểm: Diêm La Động – Địa Phủ (Ích Châu). Vật phẩm…

Posted in Địa Phủ

Mạnh Lão Lão Dâng Trà

Tên Q: Mạnh Lão Lão Dâng Trà Điều kiện nhiệm vụ: Hoàn thành nhiệm vụ U Linh Cốc Địa điểm: Thôn U Linh, Ích Châu….