Trương Doãn – Zhang Yun – 張允

Trương Doãn – Zhang Yun – 張允

Trương Doãn là tướng phục vụ dưới trướng Châu mục Kinh Châu Lưu Biểu đầu thời Tam Quốc. Không rõ xuất thân của ông.

Trương Doãn là cháu họ ngoại của Sái Mạo (hay Thái Mạo), cả hai vô cùng thông thạo thủy chiến.

Năm 208, Tào Tháo dẫn đại quân Nam tiến đánh Kinh Châu. Lưu Biểu lúc này đã chết, muốn truyền chức lại cho Lưu Kỳ, nhưng bị Thái Mạo can ngăn và Lưu Tông lên thay. Theo lời Thái Mạo, Lưu Tông đầu hàng quân Tào khi chưa một lần giáp binh.

Trương Doãn và Thái Mạo thề sẽ trung thành với Tào Tháo và nhờ thế được bổ nhiệm làm chính phó đô đốc thủy sư trong chiến dịch Xích Bích. La Quán Trung kể thêm rằng, nhờ kế ly gián của Chu Du, Tào Tháo nghi nhờ cả Doãn và Mạo âm mưu ám sát ông, nên ra lệnh đem cả hai ra xử trảm.

Trong TS Online, hệ thống nhiệm vụ tái hiện lại sự kiện Chu Du bày mưu ly gián để trừ khử Trương Doãn và Thái Mạo.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Trương Doãn

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp – Lưu Biểu

Level NPC: 83

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Thuật Nước Ngập – Dũng Tuyền – Hồng Thủy

Xuất hiện: Lan Dương Thành Môn – ID Map: 21004 – Kinh Châu (Bắc)

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Hội quần anh

Hình ảnh

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu