Posted in Từ Châu

Trận chiến Khang Đình

Tên Q: Trận chiến Khang Đình ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Từ Châu Phần thưởng: ngọc skill. Nhiệm vụ tiếp theo: Cuộc chiến thu phục Nội dung…

Posted in Từ Châu

Trường Giang đại bại

Tên Q: Trường Giang đại bại ĐKNV: lv 25 Địa điểm: Từ Châu Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm Nhiệm vụ tiếp theo: Trương Ký bình Hà…

Posted in Từ Châu

Lưu Hoàng Thúc tập kích

Tên Q: Lưu Hoàng Thúc tập kích ĐKNV: lv 25. Địa điểm: Từ Châu Phần thưởng: giày cự quang (+10 AGI, -1 ATK, lv 30). Nội…

Posted in Từ Châu

Cứu mãnh hổ Giang Đông

Tên Q: Cứu mãnh hổ Giang Đông ĐKNV: lv 25 Địa điểm: Từ Châu. Phần thưởng: khăn văn long lv 25 Nội dung nhiệm vụ: –…

Posted in Từ Châu

Quan Vũ hàng Hán

Tên Q: Quan Vũ hàng Hán ĐKNV: hoàn thành Q Tả kích chiến Địa điểm: Từ Châu Phần thưởng: Random: Bội mẫn chương, Bạo kích văn…

Posted in Từ Châu

Hạ Hầu Uyên giác ngộ

Tên Q: Hạ Hầu Uyên giác ngộ ĐKNV: lv 25 Địa điểm: Từ Châu Phần thưởng: Hạ Hầu Uyên Mê Nội dung nhiệm vụ: – Đến…

Posted in Từ Châu

Lục Khẩu thất kế

Tên Q: Lục Khẩu thất kế ĐKNV: lv 25 Khu vực: Từ châu Phần thưởng: điểm kinh nghiệm Nhiệm vụ tiếp theo: Lệnh Linh tính toán…

Posted in Từ Châu

Xạ kích cửa quan

Tên Q: Xạ kích cửa quan ĐKNV: Hoàn thành Q Thái Sử Từ phát tên Địa điểm: Từ Châu.  Phần thưởng: học được skill xuyên tâm…

Posted in Từ Châu

Tôn Quyền chiết binh ở khẩu Nhu Tu

Tên Q: Tôn Quyền chiết binh ở khẩu Nhu Tu ĐKNV: hoàn thành Q Chỉ có Cam Hưng Bá Khu vực: Từ Châu Phần thưởng: random…

Posted in Từ Châu

Chỉ có Cam Hưng Bá

Tên Q: Chỉ có Cam Hưng Bá ĐKNV: Hoàn thành Q Hoàn thành đại chiến Khu vực:Từ Châu, trại Nhu Tu Phần thưởng: điểm kinh nghiệm,…