Mới cập nhật

Posted in Pet - Võ tướng

Phùng Lễ – Shen Pei – 審配

Phùng Lễ – Shen Pei – 審配 Phùng Lễ là một mưu sĩ phục vụ dưới trướng Viên Thiệu cuối thời kỳ Đông Hán. Ông…

Posted in Pet - Võ tướng

Khổng Tú – Kong Xiu – 孔秀

Khổng Tú – Kong Xiu – 孔秀 Khổng Tú là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán…

Posted in Pet - Võ tướng

Thôi Diễm – Cui Yan -崔琰

Thôi Diễm – Cui Yan – 崔琰 Thôi Diễm là văn thần trong tập đoàn chính trị nhà họ Tào đầu thời kỳ Tam Quốc. Ông…

Posted in Pet - Võ tướng

Diêm Nhu – Yan Rou -阎柔

Diêm Nhu – Yan Rou –阎柔 Diêm Nhu là một nhân vật cuối thời kỳ Đông Hán, sau theo hàng Tào Tháo thời kỳ Tam…

Posted in Pet - Võ tướng

Lương Tập – Liang Xi – 梁習

Lương Tập – Liang Xi – 梁習 Lương Tập là một tướng lĩnh phục vụ Tào Tháo trong thời kỳ Tam Quốc. Ông sinh tại…

Posted in Pet - Võ tướng

Tiên Vu Phụ – Xianyu Fu – 鮮于輔

Tiên Vu Phụ – Xianyu Fu – 鮮于輔 Tiên Vu Phụ từng là tướng dưới quyền Lưu Ngu, quan lại ở huyện Trác, sau theo…

Posted in Quest - Nhiệm Vụ

Tính năng nổi bật khiến TS Online là tượng đài không đối thủ

Là một trong số ít những trò chơi được phát hành chính thức tại Việt Nam những năm 2005, TS Online đã để lại dấu…

Posted in Pet - Võ tướng

Điền Dự – Tian Yu -田豫

Điền Dự – Tian Yu –田豫 Điền Dự là tướng nhà Tào Ngụy trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người huyện Ung Nô, quận…

Posted in Pet - Võ tướng

Hí Chí Tài – Xi Zhicai – 戲志才

Hí Chí Tài – Xi Zhicai – 戲志才 Hí Chí Tài (hay Khí Chí Tài) là một mưu sĩ dưới quyền quân phiệt Tào Tháo…

Posted in Pet - Võ tướng

Đổng Chiêu – Dong Zhao – 董昭

Đổng Chiêu – Dong Zhao – 董昭 Đổng Chiêu là đại thần cuối thời Đông Hán và là công thần khai quốc nhà Tào Ngụy…