Mới cập nhật

Posted in Pet - Võ tướng

Nhan Lương – Yan Liang – 顏良

Nhan Lương – Yan Liang – 顏良 Nhan Lương là một danh tướng dưới trướng quân phiệt Viên Thiệu. Ông sinh tại Lâm Ấp, Từ…

Posted in Pet - Võ tướng

Bào Trung – Bao Zhong – 鮑忠

Bào Trung – Bao Zhong – 鮑忠 Bào Trung (hay còn được gọi tên khác là Bào Thao) là tướng lĩnh Đông Hán, em trai…

Posted in Pet - Võ tướng

Bào Tín – Bao Xin – 鲍信

Bào Tín – Bao Xin – 鲍信 Bào Tín là tướng nhà Đông Hán. Ông quê ở quận Thái Sơn, huyện Tân Thái, tỉnh Sơn…

Posted in Pet - Võ tướng

Thái Mạo – Cai Tao – 蔡瑁

Thái Mạo – Cai Tao – 蔡瑁 Thái Mạo (hay Sái Mạo, game dịch là Thái Mao), tự là Đức Khuê, là tướng cuối thời…

Posted in Pet - Võ tướng

Thái Ung – Cai Yong – 蔡邕

Thái Ung – Cai Yong – 蔡邕 Thái Ung (hay Thái Ấp, Thái Dấp), còn gọi là Sái Ung, tự là Bá Giai, là danh…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Dương – Zhang Yang – 張楊

Trương Dương – Zhang Yang – 張楊 Trương Dương là tướng nhà Đông Hán, ông tham gia cuộc chiến chư hầu khởi đầu cho thời…

Posted in Pet - Võ tướng

Thẩm Phối – Shen Pei – 審配

Thẩm Phối – Shen Pei – 審配 Thẩm Phối là mưu sĩ của quân phiệt Viên Thiệu cuối thời kỳ Đông Hán. Ông là người…

Posted in Pet - Võ tướng

Hàn Phức – Han Fu – 韓馥

Hàn Phức – Han Fu – 韓馥 Hàn Phức (hay Hàn Phúc), tự là Văn Tiết, là Châu mục Ký Châu trước khi sợ hãi…

Posted in Pet - Võ tướng

Võ An Quốc – Wu An Guo – 武安國

Võ An Quốc – Wu An Guo – 武安國 Võ An Quốc là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa…

Posted in Pet - Võ tướng

Lưu Yên – Liu Yan – 劉焉

Lưu Yên – Liu Yan – 劉焉 Lưu Yên (hay Lưu Nhiên), tự là Quân Lang, là tông thất nhà Hán, làm tới chức Ích…