Mới cập nhật

Posted in Pet - Võ tướng

Quách Gia – Guo Jia – 郭嘉

Quách Gia – Guo Jia – 郭嘉 Quách Gia, tự Phụng Hiếu, là một nhà chiến lược và mưu sĩ hàng đầu cuối thời Đông…

Posted in Pet - Võ tướng

Quan Ngân Bình – Guan Yi Ping – 關銀屏

Quan Ngân Bình – Guan Yi Ping – 關銀屏 Quan Ngân Bình, hay Quan Phụng, là con gái của của Quan Vũ, người đứng đầu…

Posted in Tin tức

Những người phò tá Tôn Quyền, kỳ phùng địch thủ của Lưu Bị và Tào Tháo, giúp ông lên ngôi là những ai?

Tam quốc (220-280) là một giai đoạn lịch sử gồm ba nước Tào Ngụy, Thục Hán và Đông Ngô. Trong trận Xích Bích, Tào Tháo…

Posted in Pet - Võ tướng

Hoàng Nguyệt Anh – Huang Yue Ying – 黃月英

Hoàng Nguyệt Anh – Huang Yue Ying – 黃月英 Hoàng Nguyệt Anh, hay gọi tắt là Nguyệt Anh, là phu nhân của thừa tướng nước…

Posted in Tin tức

Vị tướng ‘ít tiếng tăm’ và trận quyết định giúp Lưu Bị có tiền đề để chia 3 thiên hạ

Trước khi thế chân vạc được thiết lập, không phải Quan Vũ hay Trương Phi, Hoắc Tuấn mới chính là võ tướng giúp Lưu Bị…

Posted in Tin tức

Tào Tháo cả đời xem trọng và “thèm khát” 5 vị tướng này nhất, đáng nói 3 trong “ngũ hổ tướng” của Lưu Bị đều có mặt

Tào Tháo không chỉ rất cởi mở mà còn có mắt nhìn người rất chuẩn, người lọt vào mắt xanh của Tào Tháo đều không…

Posted in Pet - Võ tướng

Điển Vi – Dian Wei – 典韦

Điển Vi – Dian Wei – 典韦 Điển Vi là mãnh tướng quân phiệt từng phục vụ Tào Tháo trong thời Tam Quốc. Ông là…

Posted in Tin tức

Để mất 1 nhân tài dưới trướng, Tào Tháo phải hối tiếc ngàn thu vì cả đời không thể xưng đế

Cái chết của nhân tài này chẳng những là một tổn thất không nhỏ với tập đoàn chính trị Tào Ngụy mà còn là một…

Posted in Pet - Võ tướng

Tào Xung – Cao Chong – 曹冲

Tào Xung – Cao Chong – 曹冲 Tào Xung, tự Thương Thư, là con của thừa tướng, ông tổ nhà Tào Ngụy là Tào Tháo….

Posted in Pet - Võ tướng

Chu Du – Zhou Yu – 周瑜

Chu Du – Zhou Yu – 周瑜 Chu Du, tự là Công Cẩn, là đại danh tướng và khai quốc công thần của nhà Đông…