Mới cập nhật

Posted in Pet - Võ tướng

Lý Thôi – Li Jue – 李傕

Lý Thôi – Li Jue – 李傕 Lý Thôi (hay một số bản dịch khác là Lý Quyết hay Lý Xác), tự là Trĩ Nhiên,…

Posted in Pet - Võ tướng

Lý Túc – Li Su – 李肅

Lý Túc – Li Su – 李肅 Lý Túc là một viên tướng phục vụ dưới trướng Đổng Trác vào cuối thời Đông Hán. Ông…

Posted in Pet - Võ tướng

Tống Hiến – Song Xian – 宋宪

Tống Hiến – Song Xian – 宋宪 Tống Hiến là một bộ tướng phục vụ dưới trướng lãnh chúa Lữ Bố cuối thời kỳ Đông…

Posted in Pet - Võ tướng

Tống Kiến – Song Jian – 宋建

Tống Kiến – Song Jian – 宋建 Tống Kiến (phải phân biệt với Tống Hiến, một bộ tướng của Lữ Bố, sau này theo phục…

Posted in Pet - Võ tướng

Ngưu Phụ – Niu Fu – 牛輔

Ngưu Phụ – Niu Fu – 牛輔 Ngưu Phụ là con rể và là bộ tướng trung thành dưới trướng Đổng Trác. Không rõ nguồn…

Posted in Pet - Võ tướng

Đổng Việt – Dong Yue – 董越

Đổng Việt – Dong Yue – 董越 Đổng Việt là một bộ tướng dưới trướng đại gian Đổng Trác trong triều đình cuối thời Đông…

Posted in Pet - Võ tướng

Chu Tuấn – Zhu Juan – 朱雋

Chu Tuấn – Zhu Juan – 朱雋 Chu Tuấn (hay Chu Tiến) là tướng nhà cuối thời Đông Hán. Ông là người Thượng Ngu, quận…

Posted in Pet - Võ tướng

Điền Phong – Tian Feng – 田豐

Điền Phong – Tian Feng – 田豐 Điền Phong, tự là Nguyên Hạo, là mưu sĩ cho quân phiệt Viên Thiệu cuối thời kỳ Đông…

Posted in Pet - Võ tướng

Văn Xú – Bun Shu -文醜

Văn Xú – Bun Shu –文醜 Văn Xú là một trong hai tướng lĩnh mạnh nhất của quân phiệt Viên Thiệu cuối thời Đông Hán….

Posted in Pet - Võ tướng

Triệu Tư – Zhao Zi – 趙咨

Triệu Tư – Zhao Zi – 趙咨 Triệu Tư là một nhà nho và quan viên nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông…