Mới cập nhật

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Thừa (Ngô) – Zhang Cheng – 張承

Trương Thừa (Ngô) – Zhang Cheng – 張承 Trương Thừa, tự là Trọng Tự, là tướng lĩnh Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Thừa – Zhang Cheng – 張承

Trương Thừa – Zhang Cheng – 張承 Trương Thừa, tự là Công Tiên, là quan viên dưới trướng Viên Thuật, rồi sau theo hàng Tào…

Posted in Pet - Võ tướng

Lữ Đại – Lu Dai – 呂岱

Lữ Đại – Lu Dai – 呂岱 Lữ Đại, tự là Định Công, là tướng lĩnh nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông…

Posted in Quest - Nhiệm Vụ

Ngô Xán – Wu Can – 吾粲

Ngô Xán – Wu Can – 吾粲 Ngô Xán, tự là Khổng Hưu, là quan viên, tướng lĩnh nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam…

Posted in Pet - Võ tướng

Lạc Thống – Lou Tong – 駱統

Lạc Thống – Lou Tong – 駱統 Lạc Thống, tự là Công Tự, là một danh tướng nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc….

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Ôn – Zhang Wen – 張溫

Trương Ôn – Zhang Wen – 張溫 Trương Ôn là quan nhà Hán dưới thời Hán Linh Đế và Hán Hiến Đế trong bối cảnh…

Posted in Pet - Võ tướng

Trình Tư – Cheng Zi – 程咨

Trình Tư – Cheng Zi – 程咨 Trình Tư là con trai trưởng công thần khai quốc nhà Đông Ngô Trình Phổ. Ông là người…

Posted in Pet - Võ tướng

Chu Hoàn – Zhu Huan – 朱桓

Chu Hoàn – Zhu Huan – 朱桓 Chu Hoàn, tự là Hưu Mục, là tướng lãnh nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông…

Posted in Pet - Võ tướng

Chu Nhiên – Zhu Ran – 朱然

Chu Nhiên – Zhu Ran – 朱然 Chu Nhiên (hay Thi Nhiên), tự là Nghĩa Phong, là tướng lĩnh nhà Đông Ngô trong thời kỳ…

Posted in Pet - Võ tướng

Toàn Nhu – Quan Rou – 全柔

Toàn Nhu – Quan Rou – 全柔 Toàn Nhu là một quan viên nhà Đông Hán, sau theo phục vụ Tôn Sách và Tôn Quyền…