Posted in Cao Cư Lệ

Nữ Thần Y Cao Ly

Tên nhiệm vụ: Nữ Thần Y Cao Ly Điều kiện nhiệm vụ: l:v 25. Địa điểm: Cao Cư Lệ, Quế Lẩu Bộ. Vật phẩm có được:…

Posted in Cao Cư Lệ

Thú To Chạy Thoát

Tên Q: Thú To Chạy Thoát Điều kiện nhiệm vụ: không có. Địa điểm: Cao Cư Lệ. Vật phẩm có được: Điểm số kĩ năng +1,…

Posted in Cao Cư Lệ

Sâm Sống Bổ Thân

Tên nhiệm vụ: Sâm Sống Bổ Thân Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25. Địa điểm: Cao Cư Lệ, Quế Lẩu Bộ. Vật phẩm có được: Điểm…

Posted in Cao Cư Lệ

Lễ Tế Thần Nước Cao Ly

Tên Q: Lễ Tế Thần Nước Cao Ly Điều kiện nhiệm vụ: Không. Địa điểm: Cao Cư Lệ, Quế Lẩu Bộ. Vật phẩm có được: Điểm…