Thôi Châu Bình – Cui ZhouPing – 崔州平

Thôi Châu Bình – Cui ZhouPing – 崔州平

Thôi Châu Bình là một học giả sống vào thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông quê ở Bác Lăng, An Bình, trong game là huyện Tín Dương, Tương Dương, Kinh Châu (Bắc).

Chú của Gia Cát Lượng là Gia Cát Huyền có giao hảo với Lưu Biểu ở Kinh Châu nên dẫn các cháu về đây sinh sống. Khi Gia Cát Huyền mất, Gia Cát Cẩn bỏ qua Giang Đông phục vụ Tôn Quyền, còn  Gia Cát Lượng ở lại cùng em là Gia Cát Quân trồng trọt sinh sống qua ngày tại Ngoạ Long.

Tại đây, Gia Cát Lượng giao du cùng một số người bạn, trong đó thân thiết nhất là Từ Thứ và Thôi Châu Bình.

Lượng thường hay ví bản thân với Quản Trọng (một nhà tư tưởng, chính trị gia nổi tiếng thời Xuân Thu) và Nhạc Nghị (một tướng nổi tiếng thời Chiến Quốc). Người đời chẳng mấy ai tin, nhưng Thôi Châu Bình do tiếp xúc nhiều nên tin đúng như vậy.

Sử sách không ghi chép gì thêm về ông.

Trong TS Online, nhân vật Thôi Châu Bình ngoài lần được nhắc tới trong lần đầu tới nhà tranh của Lưu Bị, thứ được nhà phát hành lồng ghép vào chi tiết nhờ người chơi đi kiếm Thôi Châu Bình hỏi xem Gia Cát Lượng ở đâu, nhân vật này còn được thêm vào chi tiết giúp đỡ Gia Cát Lượng cưới vợ. Vì dù rằng không một tài năng hay công trạng nào được kể đến, nhân vật Thôi Châu Bình vẫn có cấp độ và chỉ số trạng thái rất cao nhờ vào việc giao du với toàn những người tài cao đức trọng.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Thôi Châu Bình

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp

Level NPC: 125

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Ném Đá – Địa Nha – Thái Sơn Áp Đỉnh

Xuất hiện: Nhà nhỏ Tín Dương – Rừng Tín Dương – Kinh Châu (Bắc)

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Đèn Khổng Minh, Tam cố thảo lư, Kế tam phân thiên hạ

Hình ảnh

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu