Posted in Pet - Võ tướng

Phùng Lễ – Shen Pei – 審配

Phùng Lễ – Shen Pei – 審配 Phùng Lễ là một mưu sĩ phục vụ dưới trướng Viên Thiệu cuối thời kỳ Đông Hán. Ông…

Posted in Pet - Võ tướng

Khổng Tú – Kong Xiu – 孔秀

Khổng Tú – Kong Xiu – 孔秀 Khổng Tú là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán…

Posted in Pet - Võ tướng

Thôi Diễm – Cui Yan -崔琰

Thôi Diễm – Cui Yan – 崔琰 Thôi Diễm là văn thần trong tập đoàn chính trị nhà họ Tào đầu thời kỳ Tam Quốc. Ông…

Posted in Pet - Võ tướng

Diêm Nhu – Yan Rou -阎柔

Diêm Nhu – Yan Rou –阎柔 Diêm Nhu là một nhân vật cuối thời kỳ Đông Hán, sau theo hàng Tào Tháo thời kỳ Tam…

Posted in Pet - Võ tướng

Lương Tập – Liang Xi – 梁習

Lương Tập – Liang Xi – 梁習 Lương Tập là một tướng lĩnh phục vụ Tào Tháo trong thời kỳ Tam Quốc. Ông sinh tại…

Posted in Pet - Võ tướng

Tiên Vu Phụ – Xianyu Fu – 鮮于輔

Tiên Vu Phụ – Xianyu Fu – 鮮于輔 Tiên Vu Phụ từng là tướng dưới quyền Lưu Ngu, quan lại ở huyện Trác, sau theo…

Posted in Pet - Võ tướng

Điền Dự – Tian Yu -田豫

Điền Dự – Tian Yu –田豫 Điền Dự là tướng nhà Tào Ngụy trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người huyện Ung Nô, quận…

Posted in Pet - Võ tướng

Hí Chí Tài – Xi Zhicai – 戲志才

Hí Chí Tài – Xi Zhicai – 戲志才 Hí Chí Tài (hay Khí Chí Tài) là một mưu sĩ dưới quyền quân phiệt Tào Tháo…

Posted in Pet - Võ tướng

Đổng Chiêu – Dong Zhao – 董昭

Đổng Chiêu – Dong Zhao – 董昭 Đổng Chiêu là đại thần cuối thời Đông Hán và là công thần khai quốc nhà Tào Ngụy…

Posted in Pet - Võ tướng

Vương Trung – Wang Zhong – 王忠

Vương Trung – Wang Zhong – 王忠 Vương Trung là một tướng lĩnh phục vụ cho nhà Tào Ngụy trong thời kỳ Tam Quốc. Ông…