Posted in Pet - Võ tướng

Bàng Đức Công – Pang Degong – 龐德公

Bàng Đức Công – Pang Degong – 龐德公 Bàng Đức Công, tự là Thượng Trường, là một ẩn sĩ tài trí hơn người vào cuối…

Posted in Pet - Võ tướng

Từ Lão Phu Nhân – Xu Laofu Ren – 徐老夫人

Từ Lão Phu Nhân – Xu Laofu Ren – 徐老夫人 Từ Lão Phu Nhân, tên thật là Từ Trắc, là mẹ của danh sĩ Đan…

Posted in Pet - Võ tướng

Trần Chấn – Chen Zhen – 陳震

Trần Chấn – Chen Zhen – 陳震 Trần Chấn, tự là Hiếu Khởi, là một đại thần nước Thục Hán trong thời kỳ Tam Quốc….

Posted in Pet - Võ tướng

Trần Đáo – Chen Dao – 陈到

Trần Đáo – Chen Dao – 陈到 Trần Đáo, tự là Thúc Chí, là một tướng lãnh nhà Thục Hán trong thời kỳ Tam Quốc….

Posted in Pet - Võ tướng

Tư Mã Huy – Sima Hui -司馬徽

Tư Mã Huy – Sima Hui –司馬徽 Tư Mã Huy (data từ thời TSVN dịch sang thành Thi Mã Chinh), tự là Đức Tháo, hiệu…

Posted in Pet - Võ tướng

Nghiêm Nhan – Yan Yan – 嚴顏

Nghiêm Nhan – Yan Yan – 嚴顏 Nghiêm Nhan là một võ tướng cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Theo La Quán…

Posted in Pet - Võ tướng

Quan Bình – Guan Ping – 關平

Quan Bình – Guan Ping – 關平 Quan Bình là một vị tướng nhà Thục Hán trong thời kỳ Tam Quốc. Ông sinh tại huyện…

Posted in Pet - Võ tướng

Ngụy Diên – Wei Yan – 魏延

Ngụy Diên – Wei Yan – 魏延 Ngụy Diên, tự là Văn Trường (là Văn (文) không phải Vân (雲) trong Vân Trường như tên…

Posted in Pet - Võ tướng

Giản Ung – Jian Yong – 簡雍

Giản Ung – Jian Yong – 簡雍 Giản Ung (hay Giản Dung) tự là Hiến Hòa, là một quan viên nhà Thục Hán, chức vụ…

Posted in Pet - Võ tướng

My Phương – Mi Fang – 糜芳

My Phương – Mi Fang – 糜芳 My Phương, tự là Tử Phương, là em của My Trúc, anh của My Phu Nhân, và là…