Lưu Kỳ – Liu Qi – 劉琦

Lưu Kỳ – Liu Qi – 劉琦

Lưu Kỳ là con của Châu Mục Kinh Châu Lưu Biểu, sau làm Thứ sử Kinh Châu kế nhiệm cha. Ông là người Cao Bình, quận Sơn Dương, Duyện Châu.

Ban đầu, Lưu Kỳ được cha yêu quý cho đến khi Lưu Biểu lấy người vợ lẽ là em gái của Thái Mạo rồi sinh ra Lưu Tông.

Từ khi đó, mọi chấp chính ở Kinh Châu đều do họ Thái nắm hết quyền hành. Lưu Kỳ bị cô lập, sau phải dựa vào Lưu Bị và Gia Cát Lượng để lánh nạn.

Ông từng hỏi kế Gia Cát Lượng để lánh thân khỏi Thái Mạo, nhưng bị từ chối, phải nhờ kế của Lưu Bị mới được chỉ giáo. Gia Cát Lượng khuyên Lưu Kỳ lánh về Giang Hạ Trại để “yên thân”.

Năm 208, Lưu Biểu hấp hối, cho gọi Lưu Kỳ đến để truyền chức, nhưng Thái Mạo cản lại, rồi khi Lưu Biểu chết, họ Thái ung dung đưa cháu mình là Lưu Tông lên làm Châu mục Kinh Châu.

Giữa lúc Tào Tháo tiến quân tới nơi, Lưu Tông nghe lời Thái Mạo đầu hàng Tào Tháo, giao Kinh Châu cho Tào Tháo.

Sau khi Tào Tháo dẫn 50 vạn quân đánh tan nát Lưu Bị ở Trường Bản, Lưu Bị phải nhờ Gia Cát Lượng giúp chạy khỏi Tân Dã, và cử Quan Vũ sang Giang Hạ trại nhờ Lưu Kỳ tìm cách liên minh với Đông Ngô để chống Tào. La Quán Trung kể rằng, Gia Cát Lượng dùng lực lượng của Lưu Kỳ để khoa trương về thế lực nhằm tạo liên minh.

Sau khi Tào Tháo thua trận ở Xích Bích, Lưu Bị lấy danh nghĩa Lưu Kỳ làm Thứ sử Kinh Châu để phát triển lực lượng. Tôn Quyền ban đầu không đồng ý, vì thiệt hại trong trận Xích Bích bên Ngô chịu nhiều hơn, nhưng cũng ngậm đắng gật đầu vì Lưu Kỳ là con Châu mục Kinh Châu.

Năm 209, Lưu Kỳ qua đời, tranh chấp Kinh Châu giữa Thục và Ngô ngày càng gay gắt.

Trong TS Online, tái hiện 2 sự kiện Lưu Kỳ trốn đến Giang Hạ và Lưu Bị dùng Lưu Kỳ để “mượn” Kinh Châu khiến Chu Du nổi giận. Về phần chỉ số và kỹ năng thì hoàn toàn ứng với vẻ “xanh xao, sẽ chết sớm” như lời Lỗ Túc an ủi Chu Du trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Lưu Kỳ

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp – Lưu Biểu

Level NPC: 36

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Thuật Nước Ngập – Băng Kiếm – Dũng Tuyền

Xuất hiện: Nhà Lưu Kỳ – Lan Dương Thành – Kinh Châu (Bắc)

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Chọc giận Chu Du lần 1, Lưu Kỳ xuất Giang Hạ

Hình ảnh

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu