Posted in Tây Ninh

Thông Thiên âm mưu

Tên Q: Thông Thiên âm mưu ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Tây Ninh Phần thưởng: Được phép qua Yến Nhiên Nhiệm vụ tiếp theo: Tư niệm…

Posted in Tây Ninh

Đồ Lan huyết chiến

Tên Q: Đồ Lan huyết chiến ĐKNV: Hoàn thành Q Nguy hiểm! Đông A Lạp Thiện , Nguy hiểm! Tây A Lạp Thiện Địa điểm: Tây…

Posted in Tây Ninh

Hỏa thiêu Thông Thiên trại

Tên Q: Hỏa thiêu Thông Thiên trại ĐKNV: Hoàn thành Q Nghịch tập của ma thú Địa điểm: Tây Ninh Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm Nhiệm…

Posted in Tây Ninh

Tiến công Yến Nhiên

Tên Q: Tiến công Yến Nhiên ĐKNV: Sở hữu Ứng Long Nha Hoàn thành các Q Tư niệm của Vũ Văn Hoằng , Đồ Lan huyết…

Posted in Tây Ninh

Quân viện của A Lạp Thiện

Tên Q: Quân viện của A Lạp Thiện ĐKNV: Hoàn thành Q Đường tới Thông Thiên Địa điểm: Tây Ninh Phần thưởng: Dã Sâm Núi Sâu x50…

Posted in Tây Ninh

Nghịch tập của ma thú

Tên Q: Nghịch tập của ma thú ĐKNV: Hoàn thành Q Quân viện của A Lạp Thiện Địa điểm: Tây Ninh Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm…

Posted in Tây Ninh

Đường tới Thông Thiên

Tên Q: Đường tới Thông Thiên ĐKNV: Hoàn thành Q Tiến công Yến Nhiên Địa điểm: Tây Ninh Phần thưởng: 50 thịt dê. võ hương lưu di….

Posted in Tây Ninh

Thông Thiên Ma Chủ

Tên Q: Thông Thiên Ma Chủ ĐKNV: Hoàn thành Q Hỏa thiêu Thông Thiên trại Địa điểm: Tây Ninh Phần thưởng: May mắn nhận được bảo vật…

Posted in Tây Ninh

Lời nói dối của lái buôn

Tên Q: Lời nói dối của lái buôn ĐKNV: hoàn thành Q Đại nhân tầm dược Địa điểm: Tây Ninh Phần thưởng: Đại phúc thần Nội…

Posted in Tây Ninh

Đại nhân tầm dược

Tên Q: Đại nhân tầm dược ĐKNV: lv. 25 Địa điểm: Tây Ninh Phần thưởng: điểm kinh nghiệm Nhiệm vụ tiếp theo: Lời nói dối của…