Posted in Tây Vực

Sống 1 ngày vì người

Tên Q: Sống 1 ngày vì người ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Tây Vực Phần thưởng: + Trường hợp 1: Bùa băng phong, bùa kết giới…

Posted in Tây Vực

Lôi Công và Lôi Mẫu

Tên Q: Lôi Công và Lôi Mẫu ĐKNV: Chuyển sinh Lv. 25 Địa điểm: Tây Vực Phần thưởng: Liệt Diễm Cân(mẫn+35 tt+3 phòng-4 đẳng 102.Không thể giao…

Posted in Tây Vực

Cường độ Ngọc Môn Quan

Tên Q: Cường độ Ngọc Môn Quan ĐKNV: Hoàn thành Q Đại thương nhân Đỗ Lỗ Ni Địa điểm: Tây Vực Phần thưởng: dưa thơm tây hoặc,…

Posted in Tây Vực

Đại thần trung thành

Tên Q: Đại thần trung thành ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Tây Vực Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm Nội dung nhiệm vụ: – Đến Đường lớn…

Posted in Tây Vực

Tìm căn cứ địa

Tên Q: Tìm căn cứ địa ĐKNV: Hoàn thành Q Cống phẩm Vu Chân Địa điểm: Tây Vực Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm Nội dung nhiệm…

Posted in Tây Vực

Cống phẩm Vu Chân

Tên Q: Cống phẩm Vu Chân ĐKNV: Hoàn thành Q Cống phẩm Sa Lạt Địa điểm: Tây Vực Phần thưởng: (cập nhập) Nhiệm vụ tiếp theo:…

Posted in Tây Vực

Cống phẩm Sa Lạt

Tên Q: Cống phẩm Sa Lạt ĐKNV: lv. 25 Địa điểm: Tây Vực Phần thưởng: tuấn mã 2 con , cnhu(random) Nhiệm vụ tiếp theo: Cống phẩm…

Posted in Tây Vực

Người Bạch Diện thư sinh

Tên Q: Người Bạch Diện thư sinh ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Tây Vực Phần thưởng: Thiên sơn tuyết liên x50 Nội dung nhiệm vụ: –…

Posted in Tây Vực

Tùy Quân quy hàng

Tên Q: Tùy Quân quy hàng ĐKNV: Hoàn thành Q Nguyện vọng của Bạch Tri bình tặc Địa điểm: Tây Vực Phần thưởng: cnhư x3(không thể giao…

Posted in Tây Vực

Nguyện vọng của Bạch Tri bình tặc

Tên Q: Nguyện vọng của Bạch Tri bình tặc ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Tây Vực Phần thưởng: cnhu, cntt, túi trừ điểm Nhiệm vụ tiếp theo:…