Posted in Pet - Võ tướng

Phàn Trù – Fan Chou – 樊稠

Phàn Trù – Fan Chou – 樊稠 Phàn Trù (Phiền trù/Phàn Thầu/…) là bộ tướng của Đổng Trác dưới thời nhà Hán, cùng thời với…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Liêu – Zhang Liao – 张辽

Trương Liêu – Zhang Liao – 张辽 Trương Liêu là một mãnh tướng tài giỏi bậc nhất nhà Tào Ngụy trong thời Tam Quốc. Ông…

Posted in Pet - Võ tướng

Hạ Hầu Đôn – XiaHou Dun – 夏侯惇

Hạ Hầu Đôn – XiaHou Dun – 夏侯惇 Hạ Hầu Đôn là một công thần khai quốc nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc. Ông là…

Posted in Pet - Võ tướng

Từ Hoảng – Xu Huang – 徐晃

Từ Hoảng – Xu Huang – 徐晃 Từ Hoảng là một vị tướng được các nhà phê bình lịch sử đánh giá xuất sắc nhất…

Posted in Pet - Võ tướng

Điêu Thuyền – Diao Chan – 貂蟬

Điêu Thuyền – Diao Chan – 貂蟬 Điêu Thuyền là một trong Tứ đại mỹ nhân trong văn hóa Trung Hoa (cùng với Tây Thi,…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Lỗ – Zhang Lu – 張魯

Trương Lỗ – Zhang Lu – 張魯 Trương Lỗ là quân phiệt thời Tam Quốc, là người trấn giữ phía đông Ích Châu và là…

Posted in Pet - Võ tướng

Quản Hợi – Guan Hai – 管亥

Quản Hợi – Guan Hai – 管亥 Quản Hợi là một tướng lĩnh thuộc quân Khăn Vàng cuối thời Đông Hán. Với chút tài cán,…

Posted in Pet - Võ tướng

Hàn Trung – Han Zhong – 韓忠

Hàn Trung – Han Zhong – 韓忠 Hàn Trung là một tướng lĩnh thuộc quân Khăn Vàng cuối thời Đông Hán. Ông sinh ra và…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Khải – Zhang Kai – 張闓

Trương Khải –  Zhang Kai – 張闓 Trương Khải, hay Trương Hỷ, là tướng lĩnh của quân Khăn Vàng cuối thời Đông Hán. Ông sinh…

Posted in Pet - Võ tướng

Tôn Trọng – Sun Zhong – 孫仲

Tôn Trọng – Sun Zhong – 孫仲 Tôn Trọng là một đầu lĩnh của quân Khăn Vàng dưới trướng Trương Giác ở cuối thời Đông…