Posted in Pet - Võ tướng

Viên Hy – Yuan Xi – 袁熙

Viên Hy – Yuan Xi – 袁熙 Viên Hy, tự là Hiển Dịch, là con trai thứ 2 của Viên Thiệu trong thời kỳ chiến…

Posted in Pet - Võ tướng

Viên Thuật – Yuan Shu – 袁术

Viên Thuật – Yuan Shu – 袁术 Viên Thuật là quan viên nhà Đông Hán, trong thời loạn, ông tự xưng là Hoàng Đế. Ông…

Posted in Pet - Võ tướng

Viên Thiệu – Yuan Shao – 袁紹

Viên Thiệu – Yuan Shao – 袁紹 Viên Thiệu, tự là Bản Sơ, là một chư hầu mạnh nhất với quân binh hùng hậu và…

Posted in Pet - Võ tướng

Từ Vinh – Xu Rong – 徐荣

Từ Vinh – Xu Rong – 徐荣 Từ Vinh là tướng nhà Đông Hán, một trong những dũng tướng của Đổng Trác. Ông là người…

Posted in Pet - Võ tướng

Kỷ Linh – Ji Ling – 紀靈

Kỷ Linh – Ji Ling – 紀靈 Kỷ Linh là một tướng lĩnh trong quân đội chư hầu Viên Thuật cuối thời kỳ Đông Hán,…

Posted in Pet - Võ tướng

Thư Hộc – Ju Shou – 沮授

Thư Hộc – Ju Shou – 沮授 Thư Hộc (trong game dịch thành Tữ Thụ) là một quân sư tài ba từng phục vụ Hàn…

Posted in Pet - Võ tướng

Lý Nho – Li Ru – 李儒

Lý Nho – Li Ru – 李儒 Lý Nho, tự là Văn Ưu, là mưu sĩ thân tín của Đổng Trác trong cuối thời kỳ…

Posted in Pet - Võ tướng

Lý Thôi – Li Jue – 李傕

Lý Thôi – Li Jue – 李傕 Lý Thôi (hay một số bản dịch khác là Lý Quyết hay Lý Xác), tự là Trĩ Nhiên,…

Posted in Pet - Võ tướng

Lý Túc – Li Su – 李肅

Lý Túc – Li Su – 李肅 Lý Túc là một viên tướng phục vụ dưới trướng Đổng Trác vào cuối thời Đông Hán. Ông…

Posted in Pet - Võ tướng

Tống Hiến – Song Xian – 宋宪

Tống Hiến – Song Xian – 宋宪 Tống Hiến là một bộ tướng phục vụ dưới trướng lãnh chúa Lữ Bố cuối thời kỳ Đông…