Phó Đồng – Fu Tong – 傅彤

Phó Đồng – Fu Tong – 傅彤

Phó Đồng (Truyền Đồng) hay còn gọi là Phó Dung, là tướng lĩnh nhà Thục Hán trong thời kỳ Tam Quốc. Ông quê ở Nghĩa Dương, tỉnh Hà Nam, Kinh Châu (Nam)

Năm Chương Vũ thứ 2, tức năm 222, ông làm Biệt đốc, theo Lưu Bị đánh Ngô trong trận Di Lăng.

Tướng Ngô là Lục Tốn thiêu hủy doanh trại, quân Thục đại bại, Phó Đồng liền chặn hậu cho Lưu Bị rút quân.

Quân Ngô dụ hàng Phó Đồng, ông mắng lại rằng “Chó Ngô! Nào có tướng quân Hán làm kẻ đầu hàng” rồi tiếp tục chiến đấu đến chết.

Con ông là Phó Thiêm được làm Tả Trung lang, về sau cũng hi sinh vì nước Thục.

Trong TS Online, tên ông dịch thành Truyền Đồng. Hành động anh dũng chặn hậu cứu chủ của ông đều được tái hiện.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Truyền Đồng

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Thục

Level NPC: 107

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Thuật Ngự Phong – Cuồng Phong – Phong Cuốn Tàn Vân

Xuất hiện: Đại điện Thành Đô – Ích Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Bát trận đồ, Hỏa thiêu Thục doanh 700 dặm, Dạ chiến Trương Phi

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu