Posted in Duyệt Châu

Bạch Môn bắt Lữ Bố

Tên Q: Bạch Môn bắt Lữ Bố ĐKNV: Hoàn thành Q Trận chiến Thọ Xuân Địa điểm: Việt Châu Phần thưởng: Tâm tư cẩm nang, cẩm nang…

Posted in Duyệt Châu

Tam hiệp chiến Lữ Bố

Tên Q: Tam hiệp chiến Lữ Bố ĐKNV: Hoàn thành Q Chuẩn bị quân lương Địa điểm: Duyệt (Việt) Châu Phần thưởng: Điểm skill + 1…

Posted in Duyệt Châu

Tìm tướng giỏi

Tên Q: Tìm tướng giỏi ĐKNV: Hoàn thành Q Kích bại Vinh Dương Địa điểm: Duyệt (Việt) Châu Phần thưởng: học được thuật đại hô. Nhiệm vụ…

Posted in Duyệt Châu

Mối thù của Lưu Thị

Tên Q: Mối thù của Lưu Thị ĐKNV: Điểm doanh trận phe Ngụy trên 3000 Địa điểm: Duyệt (Việt) Châu Phần thưởng:  thuốc cấp cứu và thuốc…

Posted in Duyệt Châu

Thất quân Vu Cấm

Tên Q: Thất quân Vu Cấm ĐKNV: Không có Địa điểm: Duyệt (Việt) Châu Phần thưởng: Thiên Xu Trâm (Đặ Thủ) +135sp lv. 75 hoặc đặc thủ…

Posted in Duyệt Châu

Vinh Xuyên Tùng Điền

Tên Q: Vinh Xuyên tùng điền ĐKNV: Không có Địa điểm: Duyệt (Việt) Châu Phần thưởng: Trị Quân Thuật Nhiệm vụ tiếp theo: Chiêu hàng Từ…

Posted in Duyệt Châu

Kẻ phản gián

Tên Q: Kẻ phản gián ĐKNV: Cần có mật lệnh hoàng thiên để có thể dùng mưu Địa điểm: Duyệt (Việt) Châu Phần thưởng: + Vũ…

Posted in Duyệt Châu

Tấn Ví Nguy Công

Tên Q: Tấn Ví Nguy Công ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Duyệt (Việt) Châu Phần thưởng: Vệ Kí: 1% exp, Vương Đồ 0,5% exp, Diêm Nhu 0,5%…

Posted in Duyệt Châu

Cầu hiền được Dương Tu

Tên Q: Cầu hiền được Dương Tu ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Duyệt (Việt) Châu Phần thưởng: Ngọc skill chuyển sinh (random) Nội dung nhiệm vụ:…

Posted in Duyệt Châu

Cổ thành hội

Tên Q: Cổ thành hội ĐKNV: Hoàn thành Q Qua 5 ải chém 6 tướng Địa điểm: Duyệt (Việt) Châu Phần thưởng: văn chương phong hầu (HP…