Thạch Quảng Nguyên – Shi GuangYuan – 石廣元

Thạch Quảng Nguyên – Shi GuangYuan – 石廣元

Thạch Thao, tự là Quảng Nguyên là một quan viên nhà Tào Nguỵ trong thời kỳ Tam Quốc. Ông quê ở quận Dĩnh Xuyên, Dự Châu, bản đồ TS Online thuộc Duyện Châu.

Thạch Thao cùng quận với Từ Thứ. Vào những năm 190 đến 193, xã hội loạn lạc, ông đến Kinh Châu tị nạn và kết thân với Gia Cát Lượng.

Đến năm 196, Thao theo Gia Cát Lượng, Từ Thứ và Mạnh Kiến cầu học, nhưng tài năng Gia Cát Lượng quá phi phàm, nên phong thái lúc nào cũng ung dung, không như Thao, Thứ và Kiến phải cặm cụi dùi mài. Sau đó, ông cùng Từ Thứ đến làm khách ở chỗ Lưu Bị.

Năm 208, Thao theo Từ Thứ quy hàng Tào Tháo, đến năm 226 giữ chức Điển nông hiệu uý.

Năm 228, Gia Cát Lượng bắc phạt, ra Lũng Hữu, hay tin Thạch Thao quan chỉ đến Quận thú, Từ Thứ chỉ đến Ngự sử Trung trừa thì cảm thán nước Nguỵ quá nhiều nhân tài đến nỗi hai người đó cũng không cần dùng tới.

La Quán Trung kể thêm rằng, sau này, Thạch Quảng Nguyên cùng Thôi Châu Bình đã dạy Tư Mã Vọng về trận pháp, nhờ đó, Vọng mới có thể chống lại Bát Trận Đồ của Khương Duy.

Trong TS Online, vì diễn biến hệ thống nhiệm vụ chưa cập nhập đến biến cố Bắc phạt của Gia Cát Lượng, nên các chi tiết vận dụng tài năng của của Thạch Quảng Nguyên của nhà Nguỵ chưa được khai thác. Tuy vậy, tình bằng hữu của ông cùng Thôi Châu Bình, Từ Thứ và Gia Cát Lượng vẫn được tái hiện rõ nét. Ngoài ra, chỉ số trạng thái và kỹ năng của Thạch Quảng Nguyên vô cùng hữu dụng đối với những người chơi yêu thích PvP pet thường.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Thạch.Q.Nguyên

Hệ: Thuỷ

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp

Level NPC: 104

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Băng Kiếm – Dũng Tuyền – Băng Đá

Xuất hiện: Quán trà Giang Linh Thành – Kinh Châu (Bắc)

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Kế tam phân thiên hạ

Hình ảnh

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu