Posted in Thanh Châu

ID Map – Warp Thanh Châu (11000)

11000 Thanh Chau 11001 Cua thanh Dong Quan 11002 Duong lon Dong Quan 11003 Can Giao Dong Quan 11011 Bac Hai Cua thanh 11012 Duong…

Posted in Thanh Châu

Đưa thư cho Lưu Bị

Tên Q: Đưa thư cho Lưu Bị Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Tấn công địch thủ. Địa điểm: Bắc Hải (Thanh Châu),…

Posted in Thanh Châu

Đánh bại Trương Khai

Tên Q: Đánh bại Trương Khai Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Đánh bại Hàn Trung . Địa điểm: Thanh Châu, Thái Sơn…

Posted in Thanh Châu

Đánh bại quân Hắc Sơn

Tên Q: Đánh bại quân Hắc Sơn Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Cứu Đông Quận Địa điểm: Thanh Châu, Đông Quận. Vật…

Posted in Thanh Châu

Đánh bại Hàn Trung

Tên Q: Đánh bại Hàn Trung Điều kiện nhiệm vụ: không có. Địa điểm: Thanh Châu, Thái Sơn Mạc Trắc Quách. Vật phẩm có được:…

Posted in Thanh Châu

Trợ giúp Từ Châu

Tên Q: Trợ giúp Từ Châu Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Giải cứu Bắc Hải, Lưu Bị đang gia nhập đội ngũ. Địa điểm:…

Posted in Thanh Châu

Trợ giúp quân Hắc Sơn

Tên Q: Trợ giúp quân Hắc Sơn Điều kiện nhiệm vụ: điểm số trận hình Khăn Vàng cần phải cao nhất. Địa điểm: Thanh Châu, Đông…

Posted in Thanh Châu

Trận chiến Từ Châu

Tên Q: Trận chiến Từ Châu Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Truy kích Khang Đình. Địa điểm: Đông Quận (Thanh Châu), Từ Châu. Vật…

Posted in Thanh Châu

Trận chiến Kình Châu

Tên Q: Trận chiến Kình Châu Điều kiênh nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Trận chiến Từ Châu. Địa điểm: Thanh Châu, Việt Châu. Vật phẩm có…

Posted in Thanh Châu

Trách nhiệm đạo sư

Tên nhiệm vụ: Trách nhiệm đạo sư  Điều kiện nhiệm vụ: LV 30 Địa điểm: Khổng Miếu – Thanh Châu Vật phẩm nhận được: thuật Đạo…