Posted in Liêu Đông

Áo mới của Thạc Tấn

Tên Q: Áo mới của Thạc Tấn ĐKNV: Lv. 20 Địa điểm: Liêu Đông Phần thưởng: 10 cân chì tùy (AGI -10, LV 15), hoặc 20 cân…

Posted in Liêu Đông

Huyền thoại về binh lính phòng vệ vùng tuyết

Tên Q: Huyền thoại về binh lính phòng vệ vùng tuyết ĐKNV: Hoàn thành Q Nghi thức thần bí Địa điểm: Liêu Đông Phần thưởng: Ngọc Thanh…

Posted in Liêu Đông

Nghi thức thần bí

Tên Q: Nghi thức thần bí ĐKNV: Lv. 30 Địa điểm: Liêu Đông Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm Nhiệm vụ tiếp theo: Huyền thoại về binh…

Posted in Liêu Đông

Lễ tế của Ô Hằng tộc

Tên Q: Lễ tế của Ô Hằng tộc ĐKNV:  lv 20. Địa điểm: Liêu Đông Phần thưởng: Băng vệ hà (tâm + 4). Nội dung nhiệm vụ: –…

Posted in Liêu Đông

Khí tráng sơn hà

Tên Q: Khí tráng sơn hà ĐKNV: LV 25 Địa điểm: Liêu Đông Phần thưởng:  Trương Liêu mê Nội dung nhiệm vụ: – Đến tầng 2 tuyết địa…

Posted in Liêu Đông

Đạp Đốn đại nhân

Tên Q: Đạp Đốn đại nhân ĐKNV: không có Địa điểm: Liêu Đông Phần thưởng: Rượu đậu đen x5, hoặc Đao Hàn Sương (ATK + 9, LV 30)….

Posted in Liêu Đông

Nghĩa sĩ Điền Thọ

Tên Q: Nghĩa sĩ Điền Thọ ĐKNV: không có Địa điểm: Liêu Đông Phần thưởng: Hoàn hồn đan x7 Nhiệm vụ tiếp theo: Ô Hoàn ngang tàn Nội…

Posted in Liêu Đông

Bay lộn lên trời

Tên Q: Bay lộn lên trời ĐKNV: lv 25. Địa điểm: Liêu Đông Phần thưởng: Điểm trạng thái + 1 Nội dung nhiệm vụ: – Đến Binh…

Posted in Liêu Đông

Bình Nguyên hưng học

Tên Q: Bình Nguyên hưng học ĐKNV: không có Địa điểm: Liêu Đông Phần thưởng: Nho gia bửu điển (để làm Q Anh hùng tuấn mã) Nội dung…

Posted in Liêu Đông

Hơi thở từ hang sâu tuyết động

Tên Q: Hơi thở từ hang sâu tuyết động ĐKNV: không có Địa điểm: Liêu Đông Phần thưởng: Điểm trạng thái + 1 Nội dung nhiệm…