Chọc giận Chu Du lần 3

Tên Q: Chọc giận Chu Du lần 3
ĐKNV: Hoàn thành Q Chọc giận Chu Du lần 2
Địa điểm: Kinh Châu – Bắc
Phần thưởng: ngọc bội mẫn, ngọc bạo kích
Nhiệm vụ tiếp theo: Viếng Ngọa Long
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến phú hộ Giang Linh (21107) đối thoại với Hoắc Tuấn đồng ý giúp đỡ.
– Đến nhà Tôn Dự (21136) đối thoại với Tôn Dự được Trường hà Ngâm của Chu Du.
– Trở về (21107) đối thoại với Gia Cat Lượng.
– Đến điểm binh đài Giang Linh (21014) đối thoại với Quan Vũ.
– Đến nhà Hoàng Trung (21104) đối thoại với Hoàng Trung.
– Đến tầng 2 Hoa Dung Đạo (21862) đối thoại với Kinh Châu Binh, chiến đấu với Từ Thịnh, Lữ Mông, Lăng Thống, Cam Ninh, Đinh Phụng, Ẩn Đà Thủ thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu