Hình Đạo Vinh – Xing DaoRong – 邢道榮

Hình Đạo Vinh – Xing DaoRong – 邢道榮

Hình Đạo Vinh là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung. Trong truyện, ông là bộ tướng của Lưu Hiền, con trai Lưu Độ, một tướng thời Đông Hán đóng ở Kinh Châu.

Sau trận Xích Bích, Lưu Bị lấy danh nghĩa Lưu Kỳ, con trai Lưu Biểu để bình định 4 quận Kinh Nam. Nghe tin, thái thú Linh Lăng là Lưu Độ tự tin vẫn còn mãnh tướng “sức địch trăm người” là Hình Đạo Vinh, và cử ông này cùng hơn vạn quân ra nghênh chiến.

Sau khi hai bên dàn trận xong, Hình Đạo Vinh tay cầm búa Khai Sơn quát mắng, Gia Cát Lượng quát lại mà rằng Tào Tháo mang 10 vạn quân ông đây chỉ dùng 1 mẹo nhỏ còn đánh cho không còn mảnh giáp, dăm ba lính lẻ sao không đầu hàng cho lẹ. Hinh Đạo Vinh khịa lại, kế đó của Chu Du chứ nào của người mà khoác lác.

Nói rồi Hinh Đạo Vinh vác búa xông lên đánh, Gia Cát Lượng rút về trận đạo. Vinh xông vào thì dính trận địa, bị Trương Phi và Triệu Vân bao vây, nhắm địch không nổi phải xuống ngựa đầu hàng.

Lưu Bị sai chém, nhưng Gia Cát Lượng ngăn lại, khơi lên nếu bắt được Lưu Hiền thì cho hàng, Hình Đạo Vinh vội vàng xin đi và được Gia Cát Lượng đồng ý thả về.

Hình Đạo Vinh về đến Linh Lăng kể lại toàn bộ sự việc cho Lưu Hiền và âm mưu lập kế phản gián. Nhưng tất cả đã được Gia Cát Lượng dự định sẵn, Hinh Đạo Vinh cùng Lưu Hiền trúng kế, đuổi theo quân Thục đang rút chạy thì gặp quân mai phục. Hình Đạo Vinh bị Triệu Vân chém chết, còn Lưu Hiền vội vã đầu hàng quân Thục.

Trong TS Online, sự kiện bình định Kinh Nam của quân Thục được gói gọn trong diễn biến thu phục hổ tướng Hoàng Trung, nên các nhân vật Lưu Độ, Lưu Hiền và Hình Đạo Vinh cũng chỉ nhắc tới trong một phần diễn biến sự kiện này.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Hình Đạo Vinh

Hệ: Hoả

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp – Lưu Hiền

Level NPC: 81

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Hoả Cầu – Hội Tâm Nhất Kích – Phong Hoả Luân

Xuất hiện: Lung Linh thành môn – Kinh Châu (Nam)

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Trọng nghĩa Hoàng Trung

Hình ảnh

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu