Posted in Ích Châu

Đại phá núi Thiên Đãng

Tên Q: Đại phá núi Thiên Đãng ĐKNV: Hoàn thành Q Hoàng Trung trí thủ Hà Mạnh Quan Địa điểm: Ích Châu Phần thưởng: Random Thục…

Posted in Ích Châu

Kim Long Bát Khối và Hà A Mang

Tên Q: Kim long bát khối & Hà A Mang ĐKNV: cs lv 25 Địa điểm: Núi Nga Mi – Ích Châu Phần thưởng: Chọn…

Posted in Ích Châu

Kế Gia Cát Lượng đẩy lùi 4 quân

Tên Q: Kế Gia Cát Lượng đẩy lùi 4 quân ĐKNV: lv 25 Địa điểm:  Ích Châu Phần thưởng: 10 cái Hoa Linh Chi (…

Posted in Ích Châu

Vạn sự bất cầu nhân

Tên Q: Vạn sự bất cầu nhân ĐKNV: lv 25 Địa Điểm: Ích Châu Vật phẩm: điểm kinh nghiệm Nội Dung Nhiệm Vụ: – Tới…

Posted in Ích Châu

Thiên Đăng dã chiến

Tên Q: Thiên Đăng dã chiến ĐKNV: hoàn thành Q Lạc thành đại chiến Địa điểm:  Ích Châu. Phần thưởng: điểm kinh nghiệm + 1…

Posted in Ích Châu

Mật kế của Trương Tùng

Tên Q: Mật kế của Trương Tùng ĐKNV: không Đia điểm:  Ích Châu Vật phẩm có được: Nước Trục Mạng sp 126, hp126 mỗi thứ…

Posted in Ích Châu

Trận chiến Tương Dương

Tên Q: Trận chiến Tương Dương ĐKNV: Lv 25 Địa điểm:  Ích Châu Nhiệm vụ tiếp theo: Quan Vũ chiến Bàng Đức Phần thưởng: điểm…

Posted in Ích Châu

Sơ trị Ích Châu

Tên Q: Sơ trị Ích Châu ĐKNV: Hoàn thành Q Một trong tam phân thiên hạ Địa điểm: Ích Châu. Vật phẩm: 1 Đơn Thăng…

Posted in Ích Châu

Lưu Bị đến Thục

Tên Q: Lưu Bị đến Thục ĐKNV: Hoàn thành Q Nghênh đón Trương Tùng , Mật kế của Trương Tùng Địa điểm: Ích Châu Phần…

Posted in Ích Châu

Âm Dương phán

Tên Q: Âm dương phán ĐKNV: Hoàn thành Q Trận chiến Chiếu Tịnh Địa điểm: Ích Châu Phần thưởng: tiền trang thăng cấp quyển, (TSBDY…