Posted in Dị Châu

Bí mật trong động sâu

Tên nhiệm vụ: Bí mật trong động sâu Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ Khăn Vàng Giang Đông, Khúc Hữu Ngô, Chu Lang Cố, Thỉnh…

Posted in Dị Châu

Bỏ tay ra không tôi không khách sáo đâu đấy

Tên nhiệm vụ: Hãy Buông nó ra Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ: Yêu ma vương, Khiêm điệp tình thâm, Cứu Tôn Thượng Hương. Địa…

Posted in Dị Châu

Lãng tử quay đầu

Tên nhiệm vụ: Lãng tử quay đầu Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ Hãy buông nó ra Địa điểm: Nhị Châu, Đại Đôn…

Posted in Dị Châu

A lí Tập Cai năm được mùa

Tên Q: A lí Tập Cai năm được mùa  Điều kiện nhiệm vụ: chuyển sinh lv 25. Địa điểm: Nhị Châu. Vật phẩm có được: 1%…

Posted in Dị Châu

Phẫn chiến Mã Lang

Tên Q: Phẫn chiến Mã Lãng  ĐKVN: hoàn thành Q A lí Tập Cai năm được mùa Địa điểm: A Lý Sơn Thần Mộc – Nhị Châu….

Posted in Dị Châu

Thần khí song

Tên nhiệm vụ: Thần khí song Điều kiện nhiệm vụ: chuyển sanh người chơi lv. 25. Địa điểm: Nhị Châu, Sơn Động Nhị Châu. Vật phẩm…

Posted in Dị Châu

Nhị Châu có hiếu tử

Tên nhiệm vụ: Nhị Châu có hiếu tử Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25. Địa điểm: Nhị Châu, Thôn Khải Đạt Cách Lan. Vật phẩm có…

Posted in Dị Châu

Trưởng tử của Ban Du

Tên nhiệm vụ: Trưởng tử của Ban Du Điều kiện nhiệm vụ: không có. Địa điểm: Nhị Châu. Vật phẩm có được: chìa khóa làm…

Posted in Dị Châu

Bảo vệ quê hương và an bình

Tên nhiệm vụ: Bảo vệ quê hương và an bình Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25. Địa điểm: Nhị Châu, Rừng Tây Lai Nha. Vật phẩm…