Posted in Kinh Châu - Bắc

Nghiêm Nhan ngay thẳng

Tên Q: Nghiêm Nhan ngay thẳng ĐKNV: Hoàn thành Q Lạc Phụng Ba Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm Nhiệm vụ…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Như cá gặp nước

Tên Q: Như cá gặp nước ĐKNV: Lv.25 Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Random hệ lông +3 Nhiệm vụ tiếp theo: Trận chiến…

Posted in Kinh Châu - Nam

Nguy cơ của vườn đào

Tên Q: Nguy cơ của vườn đào ĐKNV: Hoàn thành Q Báo ân của Đỗ Lỗ Ni Địa điểm: Kinh Châu – Nam Phần thưởng:  trừng tứu…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Phụng vào Giang Đông

Tên Q: Phụng vào Giang Đông ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Âm Hộ Kinh (trí + 18, công + 3, lv….

Posted in Kinh Châu - Bắc

Quan Bình học đạo

Tên Q: Quan Bình học đạo ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Đỗ Quyên Vũ (phong+1) Nội dung nhiệm vụ: – Ta…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Quan Vũ hiển thánh

Tên Q: Quan Vũ hiển thánh ĐKNV: Chuyển sinh LV.25, hoàn thành Q Kế của Lữ Mông Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: +…

Posted in Kinh Châu - Nam

Quế Dương trừ hại

Tên Q: Quế Dương trừ hại ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Kinh Châu – Nam Phần thưởng: cự lực thuốc, lông vũ trong suốt Nội dung…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Sự kiêu ngạo của Mĩ Nghiêm Công

Tên Q: Sự kiêu ngạo của Mĩ Nghiêm Công ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: giò heo đặc biệt, điểm kinh nghiệm…

Posted in Kinh Châu - Nam

Sự thỉnh cầu của Huỳnh Tiểu Ca

Tên Q: Sự thỉnh cầu của Huỳnh Tiểu Ca ĐKNV: Lv.25 Địa điểm: Kinh Châu – Nam Phần thưởng: Phúc Thần Nội dung nhiệm vụ: –…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Suối Ba Sinh

Tên Q: Suối Ba Sinh ĐKNV: Không có Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Ngọc hỏa kiếm Nội dung nhiệm vụ: –  Đến Giang…