Posted in Tịnh Châu

Dáng vẻ của Từ Hoa

Tên Q: Dáng vẻ của Từ Hoa ĐKNV: Lv 25 Địa điểm: Tịnh Châu (Bình Châu) Phần thưởng: Điêu Thuyền Mê Nội dung nhiệm vụ: –…

Posted in Quest - Nhiệm Vụ

Tổng hợp các quest lấy mê học skill 4 võ tướng

Bài viết này tổng hợp các cách lấy mê các võ tướng Tam Quốc thông qua các nhiệm vụ (Quest) bình thường hoặc các event…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Phụng Sồ tài cao

Tên Q: Phụng Sồ tài cao ĐKNV: lv. 166. Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Bàng Thống trở thành võ tướng của mình. Nội…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Bát trận đồ

Tên Q: Bát trận đồ ĐKNV: Hoàn thành Q Hỏa thiêu Thục doanh 700 dặm, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm Địa điểm: Kinh…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Hỏa thiêu Thục doanh 700 dặm

Tên Q: Hỏa thiêu Thục doanh 700 dặm ĐKNV: Hoàn thành Q Đăng đàn bái nho tương, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm Địa…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Đăng đàn bái nho tương

Tên Q: Đăng đàn bái nho tương ĐKNV: Hoàn thành Q Cam Ninh xuất chinh, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm Địa điểm: Kinh Châu…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Cam Ninh xuất chinh

Tên Q: Cam Ninh xuất chinh ĐKNV: Hoàn thành Q Tôn Hoàn đại bại, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm Địa điểm: Kinh Châu…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Tôn Hoàn đại bại

Tên Q: Tôn Hoàn đại bại ĐKNV: Hoàn thành Q Tôn Quyền xưng thần, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm Địa điểm: Kinh Châu –…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Tôn Quyền xưng thần

Tên Q: Tôn Quyền xưng thần ĐKNV: Hoàn thành Q Khiêu Đình đại chiến, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm Địa Điểm: Kinh Châu –…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Kế của Lữ Mông

Tên Q: Kế của Lã Mông ĐKNV: Hoàn thành Q Đại chiến Phàn Thành Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Ca la hương x 50…