Posted in Kinh Châu - Bắc

Bát trận đồ

Tên Q: Bát trận đồ ĐKNV: Hoàn thành Q Hỏa thiêu Thục doanh 700 dặm, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm Địa điểm: Kinh…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Hỏa thiêu Thục doanh 700 dặm

Tên Q: Hỏa thiêu Thục doanh 700 dặm ĐKNV: Hoàn thành Q Đăng đàn bái nho tương, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm Địa…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Đăng đàn bái nho tương

Tên Q: Đăng đàn bái nho tương ĐKNV: Hoàn thành Q Cam Ninh xuất chinh, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm Địa điểm: Kinh Châu…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Cam Ninh xuất chinh

Tên Q: Cam Ninh xuất chinh ĐKNV: Hoàn thành Q Tôn Hoàn đại bại, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm Địa điểm: Kinh Châu…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Tôn Hoàn đại bại

Tên Q: Tôn Hoàn đại bại ĐKNV: Hoàn thành Q Tôn Quyền xưng thần, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm Địa điểm: Kinh Châu –…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Tôn Quyền xưng thần

Tên Q: Tôn Quyền xưng thần ĐKNV: Hoàn thành Q Khiêu Đình đại chiến, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm Địa Điểm: Kinh Châu –…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Kế của Lữ Mông

Tên Q: Kế của Lã Mông ĐKNV: Hoàn thành Q Đại chiến Phàn Thành Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Ca la hương x 50…

Posted in Ích Châu

Đại phá núi Thiên Đãng

Tên Q: Đại phá núi Thiên Đãng ĐKNV: Hoàn thành Q Hoàng Trung trí thủ Hà Mạnh Quan Địa điểm: Ích Châu Phần thưởng: Random Thục…

Posted in Liêu Đông

Áo mới của Thạc Tấn

Tên Q: Áo mới của Thạc Tấn ĐKNV: Lv. 20 Địa điểm: Liêu Đông Phần thưởng: 10 cân chì tùy (AGI -10, LV 15), hoặc 20 cân…

Posted in Liêu Đông

Huyền thoại về binh lính phòng vệ vùng tuyết

Tên Q: Huyền thoại về binh lính phòng vệ vùng tuyết ĐKNV: Hoàn thành Q Nghi thức thần bí Địa điểm: Liêu Đông Phần thưởng: Ngọc Thanh…