Posted in Tiên Giới

Thiện ác phân tranh

Tên Q: Thiện Ác Phân Tranh ĐKNV: Chuyển sinh lv 120. Địa điểm: Tế đàn Tiên Giới – Tiên Giới. Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm, thái…

Posted in Tiên Giới

Kêu ngày gọi đêm

Tên Q: Kêu ngày gọi đêm ĐKNV: Hoàn thành Q Thiện ác phân tranh Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm , thái thượng tiên đan. Nhiệm…

Posted in Tiên Giới

Hành trình mạo hiểm

Tên Q: Hành trình mạo hiểm ĐKNV: Hoàn thành Q Kêu ngày gọi đêm Địa điểm: Địa Thiên Uy – Tiên Giới. Phần thưởng: điểm kinh…

Posted in Tiên Giới

Hao Thiên Khuyển bệnh lâu chưa khỏi

Tên Q: Hao Thiên Khuyển bệnh lâu chưa khỏi ĐKNV: Lv 25. Địa điểm: Tiên Giới Phần thưởng: lông vũ 7 màu, cường kích hộ uyễn…

Posted in Tiên Giới

Mỹ Hầu gây tai họa

Tên Q: Mỹ Hầu gây tai họa ĐKNV: Lv 25. Địa điểm: Tiên Giới Phần thưởng:  Lụa việt nữ, giấy thiên trúc, lông vũ 7 màu….

Posted in Tiên Giới

Thất khiếu hỗn độn

Tên Q: Thất khiếu hỗn độn Đknv : Chuyển sinh lv 25. Địa điểm: tiên giới. Phần thưởng: Kiếm chuyển sinh tăng thuộc tính (+20 ATK,…

Posted in Tiên Giới

Tiên Đồng của Thần Tài

Tên Q: Tiên Đồng của Thần Tài ĐKNV: Lv 25. Địa điểm: Tiên Giới Phần thưởng: phúc thần 5 cái, song bảo. Nội dung nhiệm…

Posted in Tiên Giới

Tiên Đồng dở đồng giao

Tên Q: Tiên Đồng dở đồng giao ĐKNV: Chuyển sinh lv 25. Phần thưởng: Thái Sơn Đan Địa điểm: Tiên Giới Nội dung nhiệm vụ:…

Posted in Tiên Giới

Hội bàn đào

Tên Q: Hội bàn đào ĐKNV : Lv 25. Địa điểm: Tiên Giới. Phần thưởng: Văn chương gấu (+4 atk, + 100Hp) Nội dung nhiệm vụ:…

Posted in Tiên Giới

Áo tiên tinh xảo

Tên Q: Áo tiên tinh xảo ĐKNV: Chuyển sinh lv 25. Địa điểm: Tiên Giới Phần thưởng: Kinh nghiệm nhiều,  Áo int chuyển sinh lv 96…