Thái Sử Hưởng – TaiShi Xiang – 太史享

Thái Sử Hưởng – TaiShi Xiang – 太史享

Thái Sử Hưởng, tự là Nguyên Phục, là quan viên, tướng lĩnh nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông quê ở huyện Hoàng, quận Đông Lai, Thanh Châu.

Thái Sử Hưởng là con trai của mãnh tướng Giang Đông Thái Sử Từ.

Năm 206, Thái Sử Từ chết, Thái Sử Hưởng ở lại đất Ngô sinh sống cùng con cháu ở huyện Ô Trình. Ông được phong tới chức Thượng Thư, Thái thú Ngô Quận. Cuối đời làm quan đến Việt kỵ Hiệu úy.

La Quán Trung kể tên ông là Thái Sử Hanh và hư cấu thêm việc sau khi Thái Sử Từ chết, vì tiếc thường nên Tôn Quyền đã đón Thái Sử Hưởng về phủ làm con nuôi.

Trong TS Online, không hiểu vì sao tên ông được dịch thành Tôn Hằng trong bản Mobile, còn bản PC lấy tên theo La Quán Trung là Thái Sử Hanh. Và vì cái bóng của cha ông quá lớn, nên hầu như không có một chiến công nào được kể là của ông. Bên cạnh đó, hệ thống nhiệm vụ còn “cà khịa” về tài năng của ông về việc không chống nổi dăm ba tên hải tặc vùng Giao Châu.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tôn Hằng

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 100

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Thuật Nước Ngập – Băng Kiếm – Dũng Tuyền

Xuất hiện: Làng Hợp Phổ – Giao Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Hổ phụ vô khuyển tử

Hình ảnh

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu