Posted in Pet - Võ tướng

Nhạn Điêu Tuyết – Yan Diao Xue – 雁貂雪

Nhạn Điêu Tuyết – Yan Diao Xue – 雁貂雪 Nhạn Điêu Tuyết là một nhân vật hư cấu trong game TS Online. Trong game, cô…

Posted in Pet - Võ tướng

Phong Tư – Feng Xu – 封諝

Phong Tư – Feng Xu – 封諝 Phong Tư là một hoạn quan trong triều đình cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc….

Posted in Pet - Võ tướng

Tào Chân – Cao Zhen – 曹真

Tào Chân – Cao Zhen –曹真 Tào Chân, tự Tử Đan, là một vị tướng của triều đình Tào Ngụy thời Tam Quốc. Ông nổi…

Posted in Pet - Võ tướng

Bốc Kỷ – Bo Ji -卜己

Bốc Kỷ – Bo Ji –卜己 Bốc Kỷ, hay Bù Kỷ hoặc trong TS Online được dịch thành Bốc Dĩ, là một tướng lĩnh của…

Posted in Pet - Võ tướng

Cung Đô – Gong Dou – 龔都

Cung Đô – Gong Dou – 龔都 Cung Đô là một võ tướng tham gia đội quân Khăn Vàng cuối thời Đông Hán. Ông may…

Posted in Pet - Võ tướng

Triệu Chi – Zhao Qi – 趙祇

Triệu Chi – Zhao Qi – 趙祇 Triệu Chi là một võ tướng quân Khăn Vàng cuối thời Đông Hán trong lịch sử Tam Quốc….

Posted in Pet - Võ tướng

Trần Bại – Chen Bai – 陳敗

Trần Bại – Chen Bai – 陳敗 Trần Bại là một tướng lĩnh Khăn Vàng cuối thời Đông Hán. Ông sinh ra và lớn lên…

Posted in Pet - Võ tướng

Lưu Ích – Liu Bian – 劉辟

Lưu Ích – Liu Bian – 劉辟 Lưu Ích (hay trong game dịch thành Lưu Bích hoặc Lưu Tích) là một tướng lĩnh Khăn Vàng…

Posted in Pet - Võ tướng

Tào Hưu – Cao Xiu – 曹休

Tào Hưu – Cao Xiu – 曹休 Tào Hưu, tự là Văn Liệt, con nuôi của Tào Tháo, là một tướng lĩnh phục vụ nhà…

Posted in Pet - Võ tướng

Tào Phi – Cao Pi -曹丕

Tào Phi – Cao Pi –曹丕 Tào Phi, tự là Tử Hoàn, là Hoàng Đế đầu tiên của nước Ngụy thời Tam Quốc. Ông là…