Trận chiến Khang Đình

Tên Q: Trận chiến Khang Đình
ĐKNV: Lv. 25
Địa điểm: Từ Châu
Phần thưởng: ngọc skill.
Nhiệm vụ tiếp theo: Cuộc chiến thu phục
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến đại trại tại Lô Giang Thủy Trại (Thọ Xuân – Từ Châu) đối thoại với Tôn Sách đồng ý giúp đở.
– Đến Y Nhị Thủy động (Thọ Xuân – Từ Châu) đối thoại với thương binh vào chiến đấu Tào Nhân, Tào Hồng, Lữ Hổ, Chu Linh, Lưu Hoa
– Thắng lợi lập tức chiến đấu Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Cửu Du, Lý Điển, Lạc Tiến.
– Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu