Lục Khẩu thất kế

Tên Q: Lục Khẩu thất kế
ĐKNV: lv 25
Khu vực: Từ châu
Phần thưởng: điểm kinh nghiệm
Nhiệm vụ tiếp theo: Lệnh Linh tính toán
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến đại trướng Nhu Tu (15460) nói chuyện Chu Nhiên, đồng ý giúp đỡ.
– Đến Sài Tang trướng (trại Tử Song) (18817) nói chuyện Lỗ Túc, đồng ý giúp đỡ.
– Đi xuống phía dưới bên trái, tại bến thuyền (18830) nói chuyện Nhai Lương, sau đó quay lại (18817) nóí chuyện Lỗ Túc, đồng ý kiếm Giang Ngạc đao(tiệm rèn Tây A Lạp Thiên) và Kích Bách đoạn (lv 15).
– Sau khi kiếm được quay lại nói chuyện Lỗ Túc, đồng ý đi đến Đình Lục Khẩu (đối diện Lâm Giang đình -Kinh Bắc) 
– Đến gần Lỗ Túc ở Đình Lục Khẩu (21451) xảy ra đối thoại, trả lời 4 câu hỏi:Chu Cát Quân Sư,Kết làm đồng minh,Trường Bản,Kết nghĩa vườn đào. Sau đó đi gần ra cửa xảy ra đối thoại, và tại tọa độ 950-610 gần cầu tàu (21452) xảy ra đối thoại một lần nữa, lập tức hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu