Lưu Hoàng Thúc tập kích

Tên Q: Lưu Hoàng Thúc tập kích
ĐKNV: lv 25.
Địa điểm: Từ Châu
Phần thưởng: giày cự quang (+10 AGI, -1 ATK, lv 30).
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến phổ hộ hạ Phì thành đối thoại với Điền Ân Nghị đồng ý giúp đở.
– Đến Hạ Phì thổ sơn mê cung, giữa đường gặp sự cản trở của Hàn Trung. Đến tọa độ 482:395 Lưu Bị xuất hiện đối thoại với Lưu Bị, Lưu Bị gia nhập đội ngũ. Trước khi ra khỏi động gặp sự cản trở của Quản Lợi, thắng lợi được ra khỏi động.
– Trở về phổ hộ hạ Phì thành gặp sự cản trở của Trương Bảo, chiến đấu được vào trong đối thoại với Điền Ân Nghị, Lưu Bị rời bỏ đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu