Hạ Hầu Uyên giác ngộ

Tên Q: Hạ Hầu Uyên giác ngộ
ĐKNV: lv 25
Địa điểm: Từ Châu
Phần thưởng: Hạ Hầu Uyên Mê
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Hợp phì trại tầng 2 trong đại dinh tào tháo đối thoại với Hạ Hầu Uyên đồng ý giúp đỡ.
– Đến rừng Lư Giang tọa độ x:452 y:602 đối thoại với Ha Hầu Uyên vào chiến đấu với Trần Đáo, Gia Cát Quân, Huỳnh Tụ, Hoắc Tuấn, Lưu Phong, lính phục kích 5 ngưòi ,thắng lợi lập tức vào chiến đấu với Lôi Trực , Hoàng Nguyệt Anh, Mã Lụy, Hướng Bàng, Chu Thương , phục binh 5 người thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu