Chỉ có Cam Hưng Bá

Tên Q: Chỉ có Cam Hưng Bá
ĐKNV: Hoàn thành Q Hoàn thành đại chiến
Khu vực:Từ Châu, trại Nhu Tu
Phần thưởng: điểm kinh nghiệm, tùy trường hợp nhận được Cam Hưng Bá (atk +31, agi +4, lv50); Đề hồ đơn x15
Nhiệm vụ tiếp theo: Tôn Quyền chiết binh ở khẩu Nhu Tu
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến trại Nhu Tu (Nai Thuần Ô) phía dưới nói chuyện Tôn Quyền 2 lần, đồng ý giúp đỡ.
– Đến Động đá Nai Thuần Chung Vũ (phía tay phải) tọa độ 2226-2246 xảy ra đối thoại, chiến đấu Trương Liêu, Điển binh tào x9.
– Thắng lợi quay về nói chuyện Tôn Quyền, sau đó đến quan trướng nói chuyện Cam Ninh, đồng ý kiếm Rượu Kinh sở (Binh Giang Lăng/ Binh Nam Quận) và Thịt dê khô (khách sạn Từ châu) mỗi thứ 20 cái. ( Đối với TS BDY Mobile, RƯỢU KINH SỞ có thể mua được ở khách sạn thành Tương Bình – Thành Tuyết – Thành số 12 , THỊT DÊ KHÔ có thể mua được ở khách sạn thành Diệp thành – thành số 3 )
– Kiếm đủ quay lại nói chuyện Cam Ninh, đồng ý kiếm 5 cái Bạch nga lệnh (bên ngoài dinh Cam Ninh, đại trướng Nhu Tu, Nhu Tu Tào doanh…). Kiếm đủ quay lại nói chuyện Cam Ninh, đồng ý giúp đỡ.
– Đến Nhu Tu Tào Doanh (góc 2h hồ Nai Thuần Ô) tọa độ 342-855 xảy ra đối thoại, sau đó đi vòng quanh doanh trại gặp và chiến đấu 10 trận với quân Tào.

Đợt 1: 630-500 Điển Mãn, Quách Chuẩn, thượng tướng x5 
Đợt 2: 1100-350 Xích chiêu, thượng tướng x5 
Đợt 3: 850-150 Công Tôn Tập, thượng tướng x6 
Đợt 4: 1200-700 thượng tướng x10 
Đợt 5: 900-850 Tào Tương, Lạc Tiến, thượng tướng x6 
Đợt 6: 800-550 Trình Dục, Tuân Úc, thượng tướng x6 
Đợt 7: 400-400 Hạ Hầu Đôn, thượng tướng x6, tham chiến thượng tướng x1 
Đợt 8: 50-500 Vương Song, thượng tướng x8, tham chiến thượng tướng x2 
Đợt 9: 350-850 Thôi Diễm, thượng tướng x5 
Đợt 10: 250-200 Hứa Chử, Từ Hoảng, thượng tướng x8, tiếp viện Tào Tháo, thượng tướng x2

– Thắng lợi đi lại gần 322-835 xảy ra đối thoại, sau đó quay lại nói chuyện Tôn Quyền hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu