Posted in Từ Châu

Độc nhãn Hạ Hầu Đôn

Tên Q: Độc nhãn Hạ Hầu Đôn ĐKNV: lv 25. Địa điểm: Từ Châu Phần thưởng: Hạ Hầu Đôn Mê. Nội dung nhiệm vụ: – Đến…

Posted in Từ Châu

Sơ chiến Hợp Phì

Tên Q: Sơ chiến Hợp Phì ĐKNV: Hoàn thành Q Giang Lăng đẫm máu Địa điểm: Từ Châu Phần thưởng: thiên lý mã (trung + 3)….

Posted in Từ Châu

Sinh con như Tôn Trọng Mưu

Tên Q: Sinh con như Tôn Trọng Mưu ĐKNV: Hoàn thành Q Tấn Ví Ngụy Công , Hoàng Trung thiện xạ Địa điểm:  Từ Châu. Phần…

Posted in Từ Châu

Trương Liêu đầu hàng Ngụy

Tên Q: Trương Liêu đầu hàng Ngụy ĐKNV: Hoàn thành Q Bao vây thành Tiểu Phối , Tìm Phi Thiên Xích Thố Địa điểm: Từ Châu…

Posted in Từ Châu

Ngươi không chết

Tên Q: Ngươi không chết ĐKNV: Hoàn thành Q Thạch đầu thành Địa điểm: Từ Châu Phần thưởng: điểm kinh nghiệm Quá Trình nhiệm vụ:…

Posted in Từ Châu

Ngọc sải truyền quốc

Tên Q: Ngọc sải truyền quốc ĐKNV: lv. 20. Địa điểm: Từ Châu Phần thưởng: 40 cân chì tùy, kính hộ tâm (lv 20 +1 AGI,…

Posted in Từ Châu

Trận động đất

Tên Q: Trận động đất Điều kiện nhiệm vụ: lv 30. Địa điểm: Từ Châu Phần thưởng: Triệu gọi hệ địa. Nhiệm vụ tiếp theo:…

Posted in Từ Châu

Giúp Trần Giai đưa thức ăn cho Trần Đăng

Tên Q: Giúp Trần Giai đưa thức ăn cho Trần Đăng ĐKNV: Không. Địa điểm: Từ Châu Phần thưởng: bình trà s đen. Nội dung nhiệm…

Posted in Từ Châu

Tướng đạo Tào Tử Văn

Tên Q: Tướng đạo Tào Tử Văn ĐKNV: lv 25. Địa điểm: Từ Châu. Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm + Tào Tương Mê Nội dung nhiệm…

Posted in Từ Châu

Đại chiến Vu Đài

Tên Q: Đại chiến Vu Đài ĐKNV: Hoàn thành Q Thuộc hạ Đào Khiêm Địa điểm: Từ Châu. Phần thưởng: Nhân Phong Giáp (+ 13 DEF,…