Quan Vũ hàng Hán

Tên Q: Quan Vũ hàng Hán
ĐKNV: hoàn thành Q Tả kích chiến
Địa điểm: Từ Châu
Phần thưởng: Random: Bội mẫn chương, Bạo kích văn chương
Nhiệm vụ tiếp theo: Qua 5 ải chém 6 tướng , Quan Độ đại chiến
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Tiểu Phí thôn (từ Châu), Trần Đăng xuất hiện đối thoại với Trần Đăng.
– Tiếp tục đến quan phủ gặp sự cản trở của Cự Vệ chiến đấu Cự Vệ, Hạ Hầu Bác, Vương Trung, Lộ Chiêu, Chu Linh, Lính Phục Kích x 5, tiếp viện Lưu Đại, Phục Binh x 5. Thăng lợi vào trong đối thoại với Lưu Bị.
– Đến Hạ Phỉ Thành ta vào nhà của Cam Phu Nhân đối thoại, đồng ý giúp đỡ. Ra khỏi thành gặp sự cản trở và chiến đấu của Lưu Hoa, Lữ Hổ, Ngưu Kim, Hàn Hạo, Lý Thông, Diệu Võ Quân x 5, tiếp viện Phùng Giai, Chấn Võ Quân x 5.
– Đến Hạ Phỉ Thổ Sơn Mê Cung, tại lối vào ta chiến đấu với Tào Nhân, Tào Thuần, Khổng Tú, Hạ Hầu Lan, Tào Hồng, Cửu Du, Vu Cấm, Mưu Sư x 2, tiếp viện Mưu Sư x 5.
– Đến rừng Hạ Phì (phía trong sơn động Hạ phì) ta gặp một đám người Hạ Hầu Tôn cản lại, khi đối thoại với ông ta sẽ vào chiến đấu với Lý Điển, Trình Lập, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Lạc Tiến, Thái Dương, Thi Hoan, Sách Sư (Địa) x 3, tiếp viện Sách Sư ( phong) x 5, địa x 2.
– Tiếp tục đến tầng thứ 2 rừng Hạ phì ta chiến đấu tiếp với Quách Gia, Điển Vi, Hứa Tự, Từ Hỏang, Tuân Úc, Mãn Sủng, Trương Liêu, Lý Thông, Phiến Tướng (phong) x 2, tiếp viện Phiến Tướng (địa) x 5, phong x 5. 
– Thắng lợi ta theo hướng bên trái đi gặp Hạ Phỉ Binh đối thoại, gặp Quan Vũ đối thoại tiếp.
– Trở về Hạ Phỉ Thành đối thoại với Cam Phu Nhân thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu