Xạ kích cửa quan

Tên Q: Xạ kích cửa quan
ĐKNV: Hoàn thành Q Thái Sử Từ phát tên
Địa điểm: Từ Châu. 
Phần thưởng: học được skill xuyên tâm tiễn.
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến đại độ Từ Châu (thành Từ Châu) vào Quan đệ Lữ Bố đối thoại với Tống Hiến đồng ý giúp đở.
– Đến Tiểu Phí Thôn, vào Quan phủ Tiểu Phí đối thoại với Lưu Bị.
– Đến rừng Hạ Thái vào tầng thứ 2 (phía trên) đối thoại với Lữ Bố giúp tìm Xuyên Tâm tiển (tại doanh trại Lữ Bố) và Dưỡng Du Cung (cung lv 35) (Thọ Xuân). Đưa xong hoàn thành nhiệm vụ. 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu