Trường Giang đại bại

Tên Q: Trường Giang đại bại
ĐKNV: lv 25
Địa điểm: Từ Châu
Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm
Nhiệm vụ tiếp theo: Trương Ký bình Hà Tây
Nội Dung Nhiệm Vụ:
– Tới trướng Tào Phi(Trại Tào Phi ở Giang Bắc-Từ Châu) đối thoại Tào Phi đồng ý thu thập 20 gỗ Đàn Hương
– Thu thập đủ đem giao cho Quân ngự doanh ngòai trướng Tào Phi.Tiến vào trướng đối thoại .
– Lên Thuyền rồng Tào Phi(Chiến trường Trường Giang đy từ Trại Tào Phi ra).Ra khỏi chiến thuyền tới tọa độ 1442:2475 xảy ra đối thoại.Trở về thuyền rồng Tào Phi đối thoại.
– Trở về trại Tào Phi ở Giang Bắc tại tọa độ 602:435 xảy ra đối thoại.Tiếp tục lên thuyền rồng Tào Phi đối thoại chiến đấu với thủy binh Giang Đông x8.
– Chiến đấu thắng lợi ra khỏi thuyền rồng tại tọa độ 287:366 xảy ra đối thoại chiến đấu với Tôn Thiều thủy binh Giang Đông x7
– Chiến đấu thắng lợi đối thoại vào chiến đấu tiếp với Đinh Phụng thủy binh Giang Đông x5 thủy sư Giang Đông x4(Định Phụng là NPC linh hồn trong trận này).
– Chiến đấu thắng lợi về trại Tào Phi ở Giang Bắc tại tọa độ 1031:777 xảy ra tọa độ Tôn Thiều Định Phụng Từ Thịnh Thủy sư Giang Đông x3 thủy binh giang đông x4.
– Chiến đấu thăng lợi thì hòan thành nhiệm vụ

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu