Cứu mãnh hổ Giang Đông

Tên Q: Cứu mãnh hổ Giang Đông
ĐKNV: lv 25
Địa điểm: Từ Châu.
Phần thưởng: khăn văn long lv 25
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến đại độ Thọ Xuân đối thoại với người hầu đồng ý giúp đở.
– Đến sơn động Thọ Xuân đối thoại và chiến đấu với Bàng Việt. Thắng lợi Tôn Kiên gian nhập đội ngũ. Ra khỏi động chiến đấu tiếp với Bàng Việt.
– Trở về đại độ Thọ Xuân đối thoại với người hầu đồng ý giúp đở.
– Đến Thiên Trụ Sơn đối thoại và chíến đấu với Hoàng Tổ. Thắng lợi đi tiếp đến đỉnh Thiên Trụ Sơn, Tôn kiên rời khỏi đội ngũ.
– Trở về đối thoại với người hầu được Tôn Gia dược.
– Đến đỉnh Thiên Trụ Sơn đối thoại với Tôn Kiên hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu