Lôi Công và Lôi Mẫu

Tên Q: Lôi Công và Lôi Mẫu
ĐKNV: Chuyển sinh Lv. 25
Địa điểm: Tây Vực
Phần thưởng: Liệt Diễm Cân(mẫn+35 tt+3 phòng-4 đẳng 102.Không thể giao dịch) Điện Mẫu bảo thạch.
Nội dung nhiệm vụ:
– Tới hộ nghèo Lôi Thành Y Ngô đối thoại Bà lão đồng ý giúp đỡ.
– Ra ngòai bần hộ xảy ra đối thoại chiến đấu với Lôi Công.Thắng lợi đến Diêm La Điện(60301) đối thoại đồng ý giúp đỡ.
– Lên tiên giới xảy ra đối thoại chiến đấu với Lôi Công, Địa Thiên Tướng, Hỏa Thiên Tướng, Phong Thiên Tướng, Thủy Thiên Tướng
– Tới thông độ Thiên Đình xảy ra đối thoại chiên đấu với Lôi Công, Địa Thiên Tướng, Hỏa Thiên Tướng, Phong Thiên Tướng, Thủy Thiên Tướng, Địa Thiên Binh, Hỏa Thiên Binh, Phong Thiên Binh, Thủy Thiên Binh.(tiếp viện ???x9)
– Đến Thiên Đình đối thoại Ngọc Đế đồng ý thu thập 2 Trọng Đồng Thạch(mỏ Bắc Ngân Căn-Yến Nhiên) 1 Địa Tâm hỏa thạch(mao khương binh- hẻm núi Hoàng Trung-Lương Châu)Âm Hà Hắc Thạch(thành quỷ u ám-Địa Phủ).
– Thu thập đủ đối thoại Ngọc Đế thì hoàn thành nhiệm vụ

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu