Cường độ Ngọc Môn Quan

Tên Q: Cường độ Ngọc Môn Quan
ĐKNV: Hoàn thành Q Đại thương nhân Đỗ Lỗ Ni
Địa điểm: Tây Vực
Phần thưởng: dưa thơm tây hoặc, Hài cốt của Đ.L. Ni
Nhiệm vụ tiếp theo: Báo ơn của Đỗ Lỗ Ni
Nội dung nhiệm vụ:
– Ðến cửa Y Ngô Lý thành (28001) nói chuyện với Người Làng (Đỗ Lỗ Ni) đồng ý giúp đỡ
– Tiến vào trong thành (28002) nói chuyện với Đồn Điền Binh ở phía trước tiền trang đưa cho nó 100 đồng thì nhận được thông tin.
– Đến ngôi nhà nhỏ ở quảng trường Y Ngô Lý (bên trái với Đồn Điền binh) (28135) nói chuyện với Lão Học Cứu,đưa cho ông ta cái đoản đao của Đỗ Lỗ Ni đồng ý giúp đỡ
– Đến rừng Lục Châu (phía trên thành Y Ngô Lý) đánh Cường Hoá Quái (Đồn điền nông phu và Hương qua thôn cô) đc 2 quả dưa thơm Tây Vực (26025), trở lại nói chuyện với Lão học cứu nhận được Thông quan Chứng Minh và 4 quả dứa thơm tây Vực.
– Trở lại cửa Y Ngô Lý thành (28001) nói chuyện với Đỗ Lỗ Ni, đến Ngọc môn quan (24443) nói chuyện chiến đấu với Thủ Quan sĩ tốt x6( phải hoàn thành trong 3 turn)
– Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu